СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1

Кілійської міської ради

(протокол №1  від  30.08.2021 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради

_______________Вікторія ГОЛУБЕНКО

________________2021 року

                                     

 

 

 

                                            

 

 

 

Освітня програма

 Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1 

Кілійської міської ради,

третій рівень повної загальної середньої освіти –

профільна середня освіта (10, 11 класи),

 на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма                

Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), на 2021/2022 навчальний рік

    

 

 Тип закладу загальної середньої освіти – заклад загальної середньої освіти

Орієнтовна кількість 10, 11 класів: 2.

Орієнтовна кількість учнів: 38.

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: мовою освітнього процесу є державна мова.

 

         Загальні положення освітньої програми

закладу загальної середньої освіти, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи)

Освітня програма Шевченківського закладу загальної середньої освіти   №1  Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 408, у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 року № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (далі – Типова програма).

         Освітня програма Шевченківського закладу загальної середньої освіти   №1  Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи) (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1392  (далі – Державний стандарт).

 

              Освітня програма визначає:

 

Освітня програма, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада  та затверджує його керівник.

Освітня програма закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною Освітньою програмою, оприлюднюються на вебсайті Шевченківського  закладу загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, факультативів, курсів за вибором.

 

         Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11 класів складає – 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів - 1330 годин/навчальний рік.

        

         Детальний розподіл тижневого навчального навантаження окреслено у навчальних планах Шевченківського  закладу загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи) - таблиці 1, 2 (далі – навчальні плани). Навчальні плани для 10, 11  класів містять тижневий  обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Шевченківський  заклад загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), для складання власних навчальних планів (10, 11 класи) обирає другий варіант (таблиця 2 до Типової програми – далі Навчальний план) організації освітнього процесу, що містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

У навчальних планах (10, 11 класи) зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з вимогами Державного стандарту.

         Заклад загальної середньої освіти, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), збільшив кількість годин на вивчення деяких базових предметів за рахунок додаткових годин Навчального плану:

 

Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія» здійснюється як два окремі предмети ‒ Фізика (за програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.), «Астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.Я.)

За модульним принципом реалізується зміст базового предмета  «Біологія і екологія».

    Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов'язковими предметами, що вивчаються на рівні стандарту:

Частину навчальних годин Навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в 10, 11 класах.

       Зміст профілю навчання в  Шевченківському  закладі загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), реалізується системою окремих предметів і курсів:

Профіль навчання сформовано закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Рішення про вибір профільного предмета (профільних предметів) заклад освіти прийняв, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

Профілі навчання:

Профільні предмети:

 

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин (другий варіант Навчального плану – таблиця 2).

Факультативи:

- «Креслення в школі»    (10 клас);

- з фізики «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики» (11 клас);

 

- з української мови «Стилістика української мови» (10, 11 класи);

- з історії України «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу» (10,11 класи).

      Варіативна складова навчальних планів (10, 11 класи) визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах.

 

Перелік навчальних програм до варіативної складової  навчальних планів (10, 11 класи) надано у таблиці 4.

Повноцінність профільної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

          Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров’я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

  Змістове наповнення предмета «Фізична культура» Шевченківський  заклад загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи),    формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу загальної середньої освіти, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

 Відповідно до  бажань учнів, матеріально-технічної бази  Шевченківського  закладу загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), кадрового забезпечення, регіональних спортивних традицій   змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з наступних варіативних модулів:

    10 клас - «Волейбол» (6-й рік вивчення), «Легка атлетика» (6-й рік вивчення), «Баскетбол» (6-й рік вивчення).

    11 клас -  «Волейбол» (7-й рік вивчення), «Легка атлетика» (7-й рік вивчення), «Баскетбол» (7-й рік вивчення) ).

      Для недопущення перевантаження учнів заклад загальної середньої освіти враховує їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладі загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

Безперервна навчальна діяльність у класній кімнаті не може перевищувати 45 хвилин.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Навчальні плани (10, 11 класи) зорієнтовані на 5-денний навчальний тиждень.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти, зміст навчальних предметів, логічна послідовність їх вивчення.

         Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури, суспільствознавство, мистецтво, математика, природознавство, технології, здоров’я і фізична культура.

         Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. Перелік програм подано в таблиці 3. Тексти навчальних програм розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

У рамках навчальних програм подано: очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізації в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний потенціал предмета).

Освітня програма забезпечує досягнення учнями/ученицями результатів навчання, визначених Державним стандартом, і ключових компетенцій, визначених Законом України «Про освіту».

 Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов'язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проєктах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проєктні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

 

Формами організації освітнього процесу є різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проєкти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

 

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 р. № 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. за № 566/19304), та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 р. № 1222.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

 

кількість педагогічних працівників –      17

 

освітній рівень:

магістр (спеціаліст)                                   16 (94%)

бакалавр                                                   1 (6%)

 

фах:

педагогічний                                            17 (100%)

 

кваліфікаційний рівень:

 «старший учитель»                                 5 (29%)

спеціаліст вищої категорії                        9 (53%)

спеціаліст першої категорії                      1 (6%)

спеціаліст другої категорії                       3 (18%)

спеціаліст                                                  3 (18%)

бакалавр                                                        1 (6%)

педагогічний стаж:

до 3-х років                                              1 (6%)

від 3-х до 10-ти років                              3 (18%)

від 10-ти до 20-ти                                        5 (29%)

понад 20 років                                          8 (47%)

 

 

          навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

 

кількість навчальних кабінетів       – 9

кабінет інформатики                       – 2

бібліотека                                        – 1

спортивна зала                                – 1

їдальня                                            – 1

внутрішні вбиральні                       – 2

шкільне подвір'я                                      – облаштоване

стадіон                                             – 1

майстерні                                         – 2

кабінет практичного психолога     – 1

кабінет медичної сестри                 – 1

 

якість проведення навчальних занять;

 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання  (компетентностей) – відповідно до плану роботи Шеченківського закладу загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради.

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

 

        Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Здобувати профільну середню освіту можуть особи, які завершили здобуття базової середньої освіти.

 

            Освітня програма закладу загальної середньої освіти, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи), передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

          Режим роботи закладу загальної середньої освіти, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи)

          - режим  навчання – п’ятиденний навчальний тиждень;

          - змінність – одна зміна;

          - початок занять – о 8 годині 30 хвилин;

          - тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» – 45 хвилин;

          - тривалість перерв:

І   перерва          – 10 хвилин;

ІІ перерва           – 10 хвилин;

ІІІ перерва – 20 хвилин;

ІV перерва – 20 хвилин;

V   перерва – 10 хвилин;

VІ  перерва – 10 хвилин

 

Факультативні заняття проводяться після основних занять з обовязковою перервою за окремим розкладом.

 

                          

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Структура 2021/2022  навчального року

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладі загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

    Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр ‒ з 01 вересня по 24 грудня 2021 року - 16 тижнів або 77 днів,              

ІІ семестр – з 10 січня по 07 червня 2022 року        -  20 тижнів або 98 днів.      

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 25 по 31 жовтня 2021 року    7 днів

зимові - з 25 грудня по 09 січня 2022 року   16 днів                 

весняні - з 28 березня по 03 квітня 2022 року   7 днів  

 

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 

          Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 07 грудня 2018 року  № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  02 січня 2019 р. за № 8/32979, учні 11 класу складають державну підсумкову атестацію.

       Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України.

                 Свято «Останній дзвінок» провести 07 червня.

          Вручення документів про освіту проводиться  для випускників 11-х класів – ___  червня

 

 

                                                                                     Таблиця 1 до Освітньої

програми (таблиці 2,3 до Типової

освітньої програми закладів загальної

середньої освіти ІІІ ступеня,

затвердженої  наказом МОН України

від 20.04.2018р. № 408,

 (у редакції наказів МОН України від 28.11.2019№1493,  від 31.03.2020 р. № 464)

 

Навчальний план

для 10  класу з українською мовою навчання

на 2021/2022 навчальний рік

Філологічний напрям

Української філології профіль

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

 

10

 

Інваріантна складова

 

Українська мова (профільний предмет)

4

 

Українська література

2+1

 

Зарубіжна література

1

 

Англійська мова

2+1

 

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

 

Біологія і екологія

2

 

Географія

1,5

 

Фізика                                                                                                 

3

 

Астрономія

-

 

Хімія

1,5

 

Фізична культура

3

 

Захист України

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

 

 

Технології

1

 

Інформатика

2

 

Разом

32+3

 

Варіативна складова

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

 

Факультативи:

- з історії України «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу»

   - «Креслення у школі»

    - з української мови «Стилістика  української мови» 

 

1

 

1

                     1

 
 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

                                                                                   

                                                                                     Таблиця 2 до Освітньої

програми (таблиці 2,3 до Типової

освітньої програми закладів загальної

середньої освіти ІІІ ступеня,

затвердженої  наказом МОН України

від 20.04.2018р. № 408,

(у редакції наказів МОН України від 28.11.2019№1493,  від 31.03.2020 р. № 464)

Навчальний план

для 11  класу з українською мовою навчання

на 2021/2022 навчальний рік

Філологічний напрям

Української філології профіль

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

11

Інваріантна складова

Українська мова (профільний предмет)

4

Українська література

2+2

Зарубіжна література

1

Англійська мова

2+1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика

3

Астрономія

1

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

 

Технології

2

Інформатика

1

Разом

32+3

Варіативна складова

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

Факультативи:

- з фізики «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики»

- з української мови «Стилістика  української мови»            - з історії України «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу»

 

1

                    1                                                           

                    1

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

                                                                                                                  Таблиця 3 до Освітньої програми

(таблиця 4 до Типової освітньої програми)

Перелік навчальних програм                                                                           для учнів закладу загальної середньої освіти, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи)

 

№ з/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 

Освітня галузь «Мови і літератури»

1.

Українська мова

Профільний рівень

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

2.

Українська література

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

3.

Зарубіжна література

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

4.

Іноземні мови

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Суспільствознавство»

5.

Історія України

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»   наказ МОН від 23.10.2017 № 1407, до навчальних програм внесені зміни (наказ МОН від 21.02.2019 № 236)

6.

Всесвітня історія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

7.

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Математика»

8.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Природознавство»

9.

Біологія і екологія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10.

Географія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11.

Фізика (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

12.

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

13.

Хімія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Технології»

14.

Інформатика

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

15.

Технології

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

16.

Фізична культура

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

17.

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 до Освітньої програми

 

Перелік навчальних програм варіативної складової                          навчальних планів закладу загальної середньої освіти, третій рівень повної загальної середньої освіти - профільна середня освіта (10, 11 класи)                                                                                                        на 2021/2022 навчальний рік

п/п

Назва факультативу

Клас

Кількість годин

Назва програми

Ким затверджено, рекомендовано (гриф)

  1.  

«Стилістика української мови»

 

10, 11

 

По одній годині в кожному класі

 

Програма факультативного курсу «Стилістика української мови. 10-11 класи» (автори О.Авраменко, Чукіна В.Ф.). –К.: Грамота, 2017

Лист ІМЗО від 03.07.201721.1/12-Г-314

  1.  

«Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики»

 

11

 

1

Програма курсу за вибором «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики» (укладач Н.А.Деркач), ІППЧО

 Лист ІМЗО від 09.08.2018 № 22.1/12-Г-721

  1.  

«Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу»

 

 10,11

 

По одній годині в кожному класі

1

 Навчальна програма факультативного курсу «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.                         Інститут дослідження Голодомору, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», національний університет імені Тараса Шевченка

Лист МОН від 10.07.2019 1/11-6251

  1.  

Креслення у школі

 

 

 10

 

1

Програма курсу за вибором «Креслення в школі» (автор Солодуха Я.Т.) 8-9 (10-11) Київський ОІПОПК

 Лист ІМЗО від 08.11.2019 №22.1/12-Г-1055