МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Академії

полковник внутрішньої служби

 

   Олексій ТОГОЧИНСЬКИЙ

(підпис)

                                                                                                                                              «     »  20____ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

У 2021 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради Академії

                                                                                                                                   «   »                           20  року, протокол №    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів – 20_____

 І. Загальні положення

Академія Державної пенітенціарної служби (далі – Академія) – самоврядний та автономний вищий навчальний заклад зі специфічними умовами навчання, який є державною установою, фінансується за рахунок коштів державного бюджету і віднесено до сфери управління центрального органу виконавчої влади − Міністерства юстиції України.

 

1. Порядок роботи приймальної комісії:

до 16.30);

до 15.00);

 

Телефони приймальної комісії:

(0462) 65 -39 -19 (денна форма навчання - бюджет), 

(0462) 67-61-59 (денна форма навчання – контракт, заочна форма навчання).

 

2. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях: відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в Академії

Державної пенітенціарної служби (далі – Академія); вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти,

що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування; вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань; вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на

навчання до Академії;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти; єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та

загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання; єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання; квота – визначена частина загального обсягу місць державного замовлення в Академії, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів; конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Академії щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність, форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня); конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому (далі – Правила); конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі

конкурсних балів та пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти; конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого

враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до Академії;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця

для навчання за кошти державного бюджету; право на зарахування за квотою – право вступника щодо зарахування на навчання до Академії на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил; пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць; рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на

навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил; співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації зарахування до Академії; творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника до

Академії; технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії Академії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до

Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку; фахове випробування – форма вступного випробування для вступу до Академії на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 3. Прийом на навчання до Академії здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання до Академії на третій курс здійснюється в межах  вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Розподіл обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу щодо кожної спеціальності доводиться для Академії наказом Міністерства юстиції України.
 2. Для здобуття ступенів вищої освіти до Академії приймаються:

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання до Академії на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на третій курс.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 1. Організацію прийому вступників до Академії здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Академії, затвердженим вченою радою Академії  30 серпня 2018 року, протокол № 9, відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті Академії.

Ректор Академії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в України в 2021 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 1. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Академії та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Академії, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб- сайті Академії в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

 

II. Структура Правил прийому 1. Правила прийому до Академії у 2021 році розроблені відповідно до законодавства України, затверджені вченою радою Академії. Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

2. Правила прийому структурно складаються з таких розділів: І. Загальні положення.

II. Структура Правил прийому. IIІ. Конкурсний відбір.

ІV. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування.

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
 2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Академії.
 3. Організація та проведення конкурсного відбору.
 4. Рейтингові списки вступників та рекомендації дозарахування.
 5. Реалізація права вступників на обрання місця навчання. X.       Коригування списку рекомендованих до зарахування.

XІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти. XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту.

ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства. XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому.

3. Правила прийому містять:

результатів;

зарахування вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання;

ІІІ. Конкурсний відбір

 1. Конкурсний відбір до Академії для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:
  1. Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання (три предмети) на навчання за спеціальністю 081 «Право», 053 «Психологія», 051 «Економіка» і у формі зовнішнього незалежного оцінювання (два предмети) та творчого конкурсу (третій предмет) на навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». У випадках передбачених цими Правилами – у формі вступних іспитів або співбесіди.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. 

Для вступу на третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу на основі здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного оцінювання (два предмети) та фахового вступного випробування (кримінальне право, кримінально- виконавче право).

  1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей).
  2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування з кримінального права, кримінально-виконавчого права, адміністративного права та кримінального процесу.
  3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування.
 1. Конкурсний відбір до Академії проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. На осіб з особливими освітніми потребами поширюються спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

3.2. Право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання), мають:

3.3. Право на зарахування за співбесідою на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, мають особи:

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3.4. Право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) мають:

4. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в Академії за державним замовленням встановлюються квотою.

Академія встановлює квоту у межах десяти відсотків загального обсягу державного замовлення за кожною конкурсною пропозицією і оголошує її одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

У межах квоти, за умови вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти, право на зарахування за державним замовленням мають:

5. При вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) в Академії:

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальності 081 «Право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в закладі вищої освіти.

 ІV. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Академії здійснюється: -             за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;  -            за кошти фізичних та юридичних осіб.
 2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

Відповідно до фахової спрямованості та специфіки підготовки кадрів для органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України на перший курс Академії за освітньо- професійними програмами підготовки фахівців зі ступенем вищої освіти бакалавр за денною формою навчання за державним замовленням приймаються:

особи рядового та молодшого начальницького складу органів і установ Державної

кримінально-виконавчої служби України, які мають повну загальну середню освіту; цивільні особи – громадяни України, які мають повну загальну середню, віком від 17 років. Вік кандидата на навчання визначається станом на 31 грудня року вступу до Академії.

На заочну форму навчання за державним замовленням приймається лише персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, який має повну загальну середню освіту.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати в Академії ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись на навчання лише за кошти фізичних, юридичних осіб.

Особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). У випадку набору рівної кількості балів під час вступних випробувань враховується середній бал відповідного диплома про раніше здобутий рівень вищої освіти. Для даної категорії осіб Академія встановлює додаткові вимоги щодо виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання здійснюється лише за кошти фізичних, юридичних осіб.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (напрямами підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право»). 

 1. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в Академії за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
 2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Академії, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Академії, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

Особи рядового і молодшого начальницького складу органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України на період проведення конкурсу вступників забезпечуються грошовим утриманням згідно із встановленими нормами за рахунок комплектуючих органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

На період проведення конкурсного відбору вступників на навчання, Академія не забезпечує вступників гуртожитком.

На період навчання Академія безкоштовно забезпечує гуртожитком лише здобувачів вищої освіти, що навчаються за державним замовленням. Умови поселення здобувачів до гуртожитку визначаються Правилами внутрішнього розпорядку Академії.

Умови поселення здобувачів вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб до гуртожитку визначаються Порядком проживання студентів у гуртожитку навчального корпусу №2 Академії Державної пенітенціарної служби.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, лише за кошти фізичних, юридичних осіб. За державним замовленням в Академії можуть навчатися тільки громадяни України.
 2. Прийом на навчання до Академії за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.
 3. Обсяг прийому на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Академією у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного замовлення. Цей обсяг може корегуватись Академією з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
 4. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Академією у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

             

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та  зарахування на навчання

 

ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ За державним замовленням             За кошти фізичних, юридичних осіб

І. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

                                01.07.2021 (ЧТ) – 13.07.2021 (ВТ)                                                         01.07.2021 (ЧТ) – до 30.09. 2021 (ЧТ))

 1. Прийом заяв та документів від вступників

                                                      14.07.2021 (СР)                                                 за результатами співбесіди, вступних іспитів, творчих

конкурсів –

14.07.2021 (СР) – до 18 год. 00 хв. 16.07. 2021 (ПТ)

14.07.2021 (СР) – до 18 год. 00 хв. 23.07.2021 (ПТ)

14.07.2021 (СР) – до 18 год. 00 хв. 23.07.2021 (ПТ)

 1. Перевірка рівня фізичної підготовки          -

                                                      15.07.2021 (ЧТ)                                                                                                              -

 1. Проведення творчого конкурсу (тільки для абітурієнтів , які вступають за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність»)

                                                            16.07.2021 (ПТ)                                                                    23.07.2021 (ПТ)

 1. Проведення вступних іспитів (для осіб, які вступають за спеціальними умовами) – див. п. 3.3., 3.4. Правил прийому

                                         262                                                                                                                            262

                                                                                           053                                                                                                                        053    051

дата                Правоох           081         Психо    051         дата      Правоохо              081         Психо    Еконо оронна      Право            Економіка            ронна     Право

                                  діяльність                                   логія                                                                  діяльність                                логія міка

       15.07.2021  (     Україн-                                                                                   22.07.2021  (          Україн-

                ЧТ)           ська мова            Українська мова та література                   СР)                ська мова                Українська мова та література

матема

         16.07.2021                                матема                                                                23.07.2021                                   тика

(ПТ)         творчий                тика або                матема матема (ЧТ)       творчий                або         матема матем               конкурс                 іноземна               тика       тика                       конкурс                 інозем    тика       а тика мова              на

мова

                                                                                        історія            історія                                                                                          історія                                                                                         історія

України                України                України                України або         або         або                 або

         17.07.2021                                                         іноземна        іноземна          17.07.2021                                  історія        іноземна           іноземна

(СБ) історія історія мова або мова або (СБ) історія Україн мова або мова або  України України  біологія біологія  України и біологія біологія

                                                                                           або                  або                                                                                                або    або

                                                                                     географія       географія                                                                      географія географія

                                                                                    або фізика     або фізика                                                                  або фізика або фізика

                                                                                      або хімія        або хімія                                                                         або хімія або хімія

 1. Проведення співбесід (для осіб, які вступають за спеціальними умовами) - див. п. 3.1., 3.2. Правил прийому

                                                     17.07.2021 (СБ)                                                                                                17.07.2021 - 19.07.2021

 1. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

                                                                                                   053               051                                                                                        053       051

262 Правоохоронна 081 262 Правоохоронна 081 діяльність Право Психо Еконо діяльність Право Психо Еконо

                                                                                                 логія             міка                                                                                     логія     міка

за результатами ЗНО та

творчого конкурсу – не                         за результатами ЗНО – не пізніше 18 год. 00 хв        не пізніше 28.07.2021 (СР)

пізніше 18 год. 00 хв

          17.07.2021 (СБ)                                             17.07.2021 (СБ)

                  За результатами співбесіди – не пізніше 18 год. 00 хв                              за результатами співбесіди – не пізніше 12:00

                                                      17.07.2021 (СБ)                                                                                                 20.07.2021 (ВТ)

 1. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

               Для всіх категорій вступників - не пізніше 17 год. 00 хв.            Для всіх категорій вступників - не пізніше 30.09.2021 

18.07.2021  (НЕД)

 1. Зарахування вступників, які отримали рекомендації, виконали вимоги до зарахування

                           не пізніше 15 год. 00 хв. 19.07.2021 (ПН)                                                                  не пізніше 30.09. 2021 (ЧТ)

 1. Виключення заяв вступників, зарахованих на місця державного замовлення, з конкурсів на інші місця державного замовлення

                                        не пізніше 20.07.2021 (ВТ)                                                                                                      -

 

ІІ. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (за кошти фізичних, юридичних осіб)

-

1. Прийом заяв та документів від вступників

-

14.07.2021 (СР) – о 18 год. 00 хв. 23.07.2021 (ПТ)

-

2. Фахові вступні випробування

-

Комплексне фахове вступне випробування з КП таКВП –

26.07.2021 (ПН)

 

3. Проведення вступних іспитів (для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

 

27.07.2021 (ВТ)

історія України або математика

 

28.07.2021 (СР)

з української мови та літератури

-

4. Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування

-

29.07.2021 (ПТ)

-

5. Зарахування вступників на навчання

-

04.08.2021 (СР)

ІІІ. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за місцем проведення, вказаним в реєстраційній картці

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

11.05.2021 (ВТ) – о 18 год. 00 хв. 03.06.2021 (ЧТ)

2. Складання додаткового вступного випробування

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

З основ психології

З кримінології

-

З основ психології

З кримінології

-

З 11.05.2021 – 29.05.2021  

 

З 11.05.2021 – 29.05.2021  

 

додаткова сесія: 19.07.2021 – 30.07.2021

 

додаткова сесія: 

19.07.2021 – 30.07.2021

 

                                                                                             3.     Реєстрація електронних кабінетів

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

З 01.07.2021 (ЧТ)

          4.     Прийом заяв та документів від вступників для осіб, які вступають за результатами ЄВІ та ЄФВВ/ФВВ

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

15.07.2021 – 23.07.2021 

                                                       5.      Прийом заяв та документів від вступників на основі вступних іспитів

(для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

22.06.2021  – 25.06.2021 

          6.     Проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), за місцем, вказаним в реєстраційній картці /

Проведення вступного іспиту з іноземної мови в Академії (для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

30.06. 2021 (СР)

7.     Проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей за місцем, вказаним в реєстраційній картці / Проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей в Академії (для осіб, які  вступають за спеціальними умовами)

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

-

-

02.07.2021 

-

-

02.07.2021 

                                                                               8.    Проведення фахового вступного випробування

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

                     

 

фахове вступне

випробування

з кримінального права, кримінально-

виконавчого права,

адміністративного права та

кримінального процесу

-

комплексне

фахове вступне випробування

з кримінального

права, кримінально- виконавчого права,

адміністративного права та

кримінального процесу

-

 

26.07.2021 (ПН)

26.07.2021 (ПН)

-

26.07.2021 (ПН)

26.07.2021 (ПН)

-

 

9.     Проведення вступного іспиту з іноземної мови (для осіб, які вступають на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

27.07.2021 (ВТ)

-

27.07.2021 (ВТ)

-

 

10. Надання рекомендацій для зарахування

 

не пізніше 02.08.2021 (ПН)

 

11. Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

 

до 18 год. 00 хв. 07.08.2021 (СБ)

 

12. Виключення заяв з конкурсу на інші місця

 

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

-

 

-

-

До 23.07.2021

 

 

13. Наказ про зарахування

 

12.08.2021  (НЕД) 

не пізніше 30.11.2021 (ВТ)

 

 

14. Спеціально - організована сесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у терміни встановлені Міністерством освіти і науки України

 

 

15. Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування

 

 

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

15.09.2021 – 30.09.2021 

 

 

16. Проведення вступного іспиту з іноземної мови (для осіб, які вступають на основі ступеня магістра або

 
 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

 

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

01 жовтня 2021 року (ПТ)

 

 

17. Проведення фахового вступного випробування

 

 

053

Психологія

262

Правоохоронн а діяльність

081 Право

 

 

04 жовтня 2021 року (ПН)

-

 

 

18. Надання рекомендацій для зарахування

 

 

Не раніше 05 жовтня 2021 року (ВТ)

 
                 

 

 

ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

За державним замовленням

За кошти фізичних, юридичних осіб

І. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

                                          1.    Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01.07.2021 (ЧТ) – 13.07.2021 (ВТ)

01.07.2021 (ЧТ) – до 30.09. 2021 (ЧТ))

                                                                                    2.    Прийом заяв та документів від вступників

14.07.2021 (СР) 

(для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

за результатами співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів –

14.07.2021 (СР) – до 18 год. 00 хв. 13.08. 2021 (ПТ)

за результатами ЗНО та творчого конкурсу –

14.07.2021 (СР) – до 18 год. 00 хв. 16.07.2021 (ПТ)

за результатами ЗНО та творчого конкурсу –

14.07.2021 (СР) – до 18 год. 00 хв. 13.08.2021 (ПТ)

-

Додатковий набір – 

14.08.2021 (СБ) – до 18 год. 00 хв. 13.09.2021 (ПН)

                              3.         Проведення творчого конкурсу (тільки для абітурієнтів , які вступають за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність»)

17.07.2021 (СБ)

15.08.2021 (НЕД)

               4.        Проведення вступних іспитів (для осіб, які вступають за спеціальними умовами) – див. п. 3.3., 3.4.

Правил прийому

дата

262

Правоохоронна діяльність

053

Психологія

051

Економіка

дата

262

Правоохо ронна діяльність

081

Право

053

Психо логія

051 Еконо міка

15.07.2021  (

ЧТ)

Українська мова 

Українська мова та література

14.08.2021 

14.09.2021

Українська мова 

Українська мова та література

17.07.2021

(СБ)

 

творчий конкурс

математика

матема

тика

15.08.2021 15.09.2021

творчий конкурс

матема

тика або

інозем на мова

матема

тика

матема

тика

16.07.2021

(ПТ)

 

історія України

історія

України або іноземна мова або

біологія або

географія або

фізика або хімія

історія

України або іноземна мова або

біологія або географія

або фізика або хімія

16.08.2021 16.09.2021

історія

України

історія

Україн и

історія

України або

іноземна мова або

біологія або

географія

або фізика або хімія

історія

України або іноземна мова або

біологія або географія

або фізика або хімія

          5.    Проведення співбесід (для осіб, які вступають за спеціальними умовами) - див. п. 3.1., 3.2. Правил прийому

17.07.2021 (СБ)

14.08.2021, 14.09.2021

                             6.    Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

262 Правоохоронна діяльність

053

Психологія

051

Економіка

262 Правоохоронна діяльність

081

Право

053

Психо логія

051 Еконо міка

за результатами ЗНО та творчого конкурсу – не пізніше 18 год. 00 хв

17.07.2021 (СБ)

за результатами ЗНО

не пізніше 18 год. 00 хв

17.07.2021 (СБ)

не пізніше 17.08.2021, 17.09.2021

За результатами співбесіди – не пізніше 18 год. 00 хв

17.07.2021 (СБ)

за результатами співбесіди – не пізніше 12:00

 14.08.2021, 14.09.2021

                                                  7.     Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

Для всіх категорій вступників - не пізніше 17 год. 00 хв.

18.07.2021  (НЕД)

Для всіх категорій вступників - не пізніше

 27.08.2021, 27.09.2021

                                       8.     Зарахування вступників, які отримали рекомендації, виконали вимоги до зарахування

не пізніше 15 год. 00 хв. 19.07.2021 (ПН)

не пізніше 30.09. 2021 (ЧТ)

9. Виключення заяв вступників, зарахованих на місця державного замовлення, з конкурсів на інші місця державного замовлення

не пізніше 20.07.2021 (ВТ)

-

ІІ. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (за кошти фізичних, юридичних осіб)

-

1. Прийом заяв та документів від вступників

-

14.07.2021 (СР) – о 18 год. 00 хв. 23.07.2021 (ПТ)

-

2. Фахові вступні випробування

-

Комплексне фахове вступне випробування з КП таКВП –

26.07.2021 (ПН)

                           

 

 

3. Проведення вступних іспитів (для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

 

27.07.2021 (ВТ)

історія України або математика

 

28.07.2021 (СР)

з української мови та літератури

-

4. Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування

-

29.07.2021 (ПТ)

-

5. Зарахування вступників на навчання

-

04.08.2021 (СР)

ІІІ. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за місцем проведення, вказаним в реєстраційній картці

053 Психологія

262 Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

11.05.2021 (ВТ) – о 18 год. 00 хв. 03.06.2021 (ЧТ)

 

2. Складання додаткового вступного випробування

053 Психологія

262 Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

З основ психології

З кримінології

З основ психології

З кримінології

-

 

З 11.05.2021

 – 29.05.2021  

З 11.05.2021 – 29.05.2021  

 

 

додаткова сесія: 19

.07.2021 – 30.07.2021

додаткова сесія: 

19.07.2021 – 30.07.2021

 

 

 

                          3.    Реєстрація електронних кабінетів

 

053 Психологія

262 Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

З 01.07.2021 (ЧТ)

4.

Прийом заяв та докуме

нтів від вступників для осіб, які вступають за результатами ЄВІ та ЄФВВ/ФВВ

 

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

15.07.2021 – 23.07.2021 

 

                                     5.     П

рийом заяв та документів від вступників на основі вступних іспитів (для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

 

 

22.06.2021  – 25.06.2021 

6.

Проведення єдиного вс

тупного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), за місцем, вказаним в реєстраційній картці /

 

Проведення вступного і

спиту з іноземної мови в Академії (для осіб, які вступають за спеціальними умовами)

 

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

30.06. 2021 (СР)

7.

Проведення єдиного фа

хового вступного випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих

 

компетентностей за міс

цем, вказаним в реєстраційній картці / Проведення єдиного фахового вступного

 

випробування (ЄФВВ) з

 права та загальних навчальних правничих компетентностей в Академії (для осіб, які  

 

вступають за спеціальн

ими умовами)

 

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

-

-

-

-

02.07.2021 

 

 

            8.    Проведення фахового вступного випробування

 

053 Психологія

262

Правоохоронна діяльність

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

фахове вступне випробування

з кримінального права,

кримінально- виконавчого права, адміністративного права та кримінального процесу

комплексне

 фахове вступне випробування

з кримінального

права, кримінально- виконавчого права,

адміністративного права та

кримінального процесу

-

26.07.2021 (ПН)

26.07.2021 (ПН)

26.07.2021 (ПН)

26.07.2021 (ПН)

-

9.

Проведення вступного іспиту з іноземної мови (для осіб, які вступають на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

27.07.2021 (ВТ)

27.07.2021 (ВТ)

-

 

10. Надання рекомендацій для зарахування

 

не пізніше 02.08.2021 (ПН)

 

11. Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

 

до 18 год. 00 хв. 07.08.2021 (СБ)

 

12. Наказ про зарахування

 

12.08.2021  (НЕД) 

не пізніше 30.11.2021 (ВТ)

 

 

13. Спеціально - організована сесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у терміни встановлені Міністерством освіти і науки України

 

 

14. Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування

 

 

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

15.09.2021 – 30.09.2021 

 

 

15. Проведення вступного іспиту з іноземної мови (для осіб, які вступають на основі ступеня магістра або

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

 

053

Психологія

262

Правоохоронна діяльність

081 Право

 

 

01 жовтня 2021 року (ПТ)

 

 

16. Проведення фахового вступного випробування

 

 

053

Психологія

262

Правоохоронн а діяльність

081 Право

 

 

04 жовтня 2021 року (ПН)

-

 

 

16. Надання рекомендацій для зарахування

 

 

Не раніше 05 жовтня 2021 року (ВТ)

                       

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Академії

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних, юридичних осіб подають заяви в електронній формі.

 Подають заяви тільки у паперовій формі:

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви у електронній формі.

 Подають заяви тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у

закладі вищої освіти; для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;  для реалізації права на першочергове зарахування;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня

(освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ; у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої

освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО; у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній

формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

До Академії вступники на основі повної загальної середньої освіти можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення та до 30 заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних, юридичних осіб.

 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Академії в порядку визначеному законодавством.

При приймальній комісії Академії створюється консультаційний центр, який надає допомогу вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, тощо.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Академії.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Абітурієнти, які вступають за кошти державного замовлення подають заяву в паперовій формі.

Під час подання заяв на конкурсні пропозиції абітурієнти, які вступають за кошти фізичних, юридичних осіб обов’язково зазначають «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення  в межах вступної кампанії на місця за кошти державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою здобуття освіти, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник подає особисто оригінали або копії:  

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. 

Інші копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією Академії рішення про рекомендацію вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

 1. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, на основі раніше здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або право на зарахування за квотою, передбачені цими Правилами, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.
 2. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням, передбачені цими Правилами, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, або при укладанні договору про надання освітніх послуг між Академією та фізичною особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 4. Приймальна комісія Академії здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням.

Приймальна комісія Академії здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія Академії розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Академії на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 3. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), вступники особисто підписують окремий документ щодо поінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту».
 4. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в Академії, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 2. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно - технічну освіту державного зразка і додатки до них».
 3. Особи, які вступають на навчання за державним замовленням на денну форму обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд.

 

VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору

1. Конкурсний відбір осіб, які вступають на перший курс на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, здійснюється за результатами вступних випробувань:

за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» зараховуються бали сертифікатів

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії України та результатів творчого конкурсу; за спеціальністю 081 «Право» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного

оцінювання з української мови і літератури, історії України та математики або іноземної мови; за спеціальністю 053 «Психологія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього

незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії;  за спеціальністю 051 «Економіка» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література на всі спеціальності, окрім спеціальності «Правоохоронна діяльність» для якої обов’язковим є українська мова. Другий предмет наведено в Умовах прийому на навчання до ЗВО України в 2021 році. Третій предмет пропонується на вибір вступника або проводиться творчий конкурс.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою

Конкурсний відбір осіб, які вступають на навчання на основі здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 081 «Право» здійснюється за балами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та математики (або історії України за вибором вступника) та за результатами фахового вступного випробування, що має такі складові:

2. Конкурсний відбір осіб, які вступають на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» здійснюється за результатами:

Конкурсний відбір осіб, які вступають на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія» здійснюється за результатами:

                                     3.      Конкурсний бал розраховується:

А) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал: (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української

мови та літератури;

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого предмету залежно від обраної спеціальності;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета залежно від обраної спеціальності або творчого конкурсу;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Академією з точністю до 0,01.

К1 встановлюються на рівні 0,3; К2 встановлюються на рівні 0,35; К3 встановлюються на рівні 0,25; К4 встановлюються на рівні 0,1;

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює - 1. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: РК дорівнює -

1,04. ГК дорівнює - 1,00;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 - в інших випадках;

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил  реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Конкурсний бал для вступу на спеціальність 081 «Право» на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше за 140 балів.

Б) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ,

де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів); Kl, К2, КЗ - невід’ємні вагові коефіцієнти, які кожного року встановлюються Міністерством освіти і науки України в Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України. У 2021 році К1 встановлений на рівні 0,25;

К2 - на рівні 0,5; КЗ - на рівні 0,25.

В) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія» за формулою:

Конкурсний бал: (КБ) = П1 + П2 де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів); П2 – оцінка фахового вступного випробування.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5- бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

При різній кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

4. Результати вступних іспитів та творчого конкурсу для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів) складає не менше 100.

Вступники, які отримали оцінку нижче 100 балів не допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000. 5. Для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

 1. Програма співбесіди затверджуються головою приймальної комісії Академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програма творчого конкурсу затверджується головою приймальної комісії Академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми співбесіди, вступних іспитів, фахового іспиту та фахових випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Абітурієнти, які вступають на денну форму навчання за державним замовленням, додатково проходять перевірку рівня фізичної підготовки.

Абітурієнти, які вступають на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, перевірку рівня фізичної підготовки не проходять.

За результатами виконання абітурієнтом окремих вправ, що оцінюються за 12-бальною шкалою, а також відповідно до критеріїв загальної оцінки при виконанні нормативів з фізичної підготовки, виставляються бали з кожної визначеної вправи, а також загальний результат

«зараховано» або «не зараховано», які заносяться спочатку до екзаменаційної відомості, а потім – до екзаменаційного листа абітурієнта.

Оцінка рівня фізичної підготовки здійснюється перед конкурсним відбором вступників.

До участі у конкурсному відборі вступників на денну форму навчання до Академії за державним замовленням допускаються лише особи, які пройшли перевірку рівня фізичної підготовки з результатом «зараховано».

Проведення повторної оцінки рівня фізичної підготовки не допускається.

Програма оцінки рівня фізичної підготовки розробляється і затверджується головою приймальної комісії Академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається під час перевірки рівня фізичної підготовки введення вправ, що не передбачені зазначеною програмою. Нормативи, що застосовуються під час перевірки рівня фізичної підготовки та програма оприлюднюються на веб-сайті Академії.

Особи, які без поважних причин не з’явилися для перевірки рівня фізичної підготовки у визначений розкладом час, до участі у конкурсному відборі за державним замовленням не допускаються.

Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої, затверджуються наказом ректора Академії.

 1. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
 2. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.
 3. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти); вступники, які мають право на зарахування за квотою (тільки на основі повної загальної середньої освіти); вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах; вступники, які не

рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
 2. У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в другому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

  1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання; прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1;

ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти під час вступу для здобуття ступеня магістра; середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень).

  1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Академії.
  2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, перевіряються на предмет достовірності поданих вступником відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальних комісій та офіційному веб-сайті Академії відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 4 цього розділу.

  1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил.
  2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Академії.
  3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Академії, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
  4. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами

електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

IX.  Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Академії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. 

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 1. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

 1. У 2021 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому закладу вищої освіти. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) та договору між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.».

 

X.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія Академії анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил.
 2. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІX цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між Академією та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти крім двох денних за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XI. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які  зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної  загальної середньої освіти

 1. Особи, які вступають до Академії на основі повної загальної середньої освіти, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цим розділом, якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення. 

 Переведення на вакантні місця державного замовлення вказаних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1.1. нижчезазначені особи, незалежно від конкурсного бала;

 1. діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 2. діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 3. діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 4. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;
 5. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

1.2. нижченаведені категорії осіб у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку) не більше ніж на 15 балів.

 1. особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 2. особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія

2;

 1. діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 2. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;
 3. особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-7 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
  1. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті 1.2 цього розділу, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
  2. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті 1.2 цього розділу, Академія має право використовувати для цього вакантні місця державного замовлення з інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти, про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.
  3. Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в Академії. Академія повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в цьому розділі, Академія надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XII.  Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб- сайті Академії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених Правилами.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним бажанням. Відрахованим з Академії за власним бажанням повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про її зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 2. На звільнене(і) в порядку, передбаченому Правилами, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі.  У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

 ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Академії здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

 1. На засіданні приймальної комісії Академії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається даними правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

 1. Академія зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми).

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті Академії не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 1. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті Академії.
 2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування до Академії в частині, що стосується цього вступника.
 3. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).
 4. Порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії Академії Державної пенітенціарної служби.
 1. Акредитація представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Академії здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про інформацію»,

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії.

Метою акредитації є сприяння професійній діяльності акредитованих представників засобів масової інформації та оперативному, всебічному, об’єктивному інформуванню громадськості про діяльність Приймальної комісії Академії через засоби масової інформації.

 1. Процедура акредитації представників загальнонаціональних, регіональних та місцевих засобів масової інформації та незалежних журналістів при Приймальній комісії Академії здійснюється через відділ по роботі з персоналом.
 2. Право на акредитацію мають представники засобів масової інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством іноземних справ України.
 3. Акредитація може бути постійною та тимчасовою. Постійна акредитація надається на

період роботи Приймальної комісії Академії. Тимчасова акредитації надається представникам засобів масової інформації на підставі їх заявки із зазначенням строку акредитації в разі заміни постійно акредитованої особи у випадку її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

 1. Заявка про акредитацію подається на ім’я ректора Академії до Центру зв’язків з громадськістю та пресою у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації та засвідчується печаткою. 6) У заявці вказується:

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії в Академії. Кількість представників ЗМІ – не більше двох представників від кожного акредитованого засобу масової інформації.

  1. Допуск представників засобів масової інформації до участі у засіданні Приймальної комісії здійснюється з урахуванням загального режиму роботи Приймальної комісії.
  2. Акредитація припиняється у випадку: порушення законів України, умов і загального режиму роботи Приймальної комісії, встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі та гідності фізичних і юридичних осіб, власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення строку тимчасової акредитації, порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії.
  3. Спори, які виникають у зв’язку з висвітленням роботи Приймальної комісії Академії засобами масової інформації, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Адреса приймальної комісії: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча (Горького) 34. Факс (0462) 676822, 653922, 699048; e-mail: priymalna.komisiya@academysps.com, веб-сайт: www.academysps.edu.ua.