СХВАЛЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                       Директор Шевченківського ЗЗСО

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                          І-ІІІ ст. № 1

від 29.08.2020  року                                                    _____________В.М.Голубенко    

(протокол № 1)                                                                            

                                                                     

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Освітня програма І ступеня

 для дітей з особливими освітніми потребами

(4-й клас)

педагогічний патронаж

Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів№1

Кілійської міської ради

Одеської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами   (4-й клас) педагогічний патронаж

 Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради

Одеської області на 2020/2021 навчальний рік

 

Тип закладу загальної середньої освіти – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Орієнтовна кількість класів:

Орієнтовна кількість учнів: 4 кл. -  3

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: українська мова навчання.

 

 

Загальні положення  освітньої програми  загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Освітня програма  загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», на основі Типової освітньої програми спеціальних закладів  загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 №693

Освітня програма  загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (далі - Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (далі - Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів. Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти навчальних планів для дітей із затримкою психічного розвитку, для дітей з інтелектуальними порушеннями;

очікувані результати навчання здобувачів початкової освіти,

пропонований зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та розміщені на офіційному веб-сайті МОН подано в переліку комплектів, навчальних програм для дітей з особливими освітніми потребами.

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузів предметів

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 2-х класів спеціальних закладів загальної середньої освіти: для 2-х класів - 735 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (далі - навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами складається з семи освітніх галузей:

«Мови і літератури»,

«Математика»,

«Природознавство»,

«Суспільствознавство»,

«Мистецтво»,

«Технології»,

«Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)», «Іноземна мова». Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство». Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі». Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики». Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво»

і «Музичне мистецтво».  

        

При визначенні гранично допустимого навантаження здобувачів освіти ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків  - 40 хвилин, визначених Державними санітарними нормами та правилами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму для дітей з особливими освітніми потребами.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Повноцінність початкової освіти здобувачів освіти  загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через реалізацію інваріантної частини навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідного бюджету.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів, спрямованих на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних, їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання, діти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, які вчитель організує у межах уроку.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

          навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складений за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018р. №693 (таблиця 10)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

(з українською мовою навчання)

учня 4 класу

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  за Типовим навчальним планом

 

Кількість годин на тиждень за на 1 учня

І семестр 16 робочих тижнів

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Мова і література

Українська мова

5,5

3

48

54

Англійська  мова

1,5

1

16

18

Математика

Математика

4

2

32

36

Природознавство

Природознавство

2

1

16

18

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

-

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

Звільнений

Основи здоров’я

1

0,5

8

9

Технології

Трудове навчання

1

0,5

8

9

Сходинки до інформатики

1

0,5

8

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

0,5

8

9

Образотворче мистецтво

1

1

16

18

 Разом

20-2=18

10

160

180

  

 

 

Складений за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018р. №693 (таблиця 14)

 

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

 

 Кількість годин на тиждень  за Типовим навчальним планом

 

 

Кількість годин на тиждень за на 1 учня

 

І семестр 16 робочих тижнів

 

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Мова і література

Українська мова

5,5

3

48

54

Математика

Математика

4

2

32

36

Природознавство

Природознавство

2

1

16

18

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

-

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

Звільнений

Основи здоров’я

1

0,5

8

9

Технології

Трудове навчання

1

0,5

8

9

Інформатика

1

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

2

32

36

Образотворче мистецтво

1

1

16

18

 Разом

20-2=18

10

160

180

 

 

 

 

 

Складений за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018р. №693 (таблиця 14)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учня 4 класу  (з українською мовою навчання)

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

 

 Кількість годин на тиждень  за Типовим навчальним планом

 

 

Кількість годин на тиждень за на 1 учня

 

І семестр 16 робочих тижнів

 

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Мова і література

Українська мова

7

3

48

54

Математика

Математика

4

3

48

54

Природознавство

Природознавство

2

1

16

18

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

-

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

Звільнено

Основи здоров’я

1

0,5

8

9

Технології

Трудове навчання

2

1

16

18

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

0,5

8

9

Образотворче мистецтво

1

1

16

18

 Разом

20

10

160

180

 

 

 

Таблиця 3

до Типової освітньої програми

перелік комплектів навчальних програм для здобувачів початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

№ з/п

Назва комплекту навчальних програм

1

Комплект навчальних програм для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, 2-4 клас (українська мова, літературне читання, сходинки до інформатики, трудове навчання, фізкультура, математики, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, я у світі, природознавство, основи здоровя)

2

Комплект навчальних програм для дітей з затримкою психічного розвитку, 2-4 клас (українська мова, літературне читання, сходинки до інформатики, трудове навчання, фізкультура, математики, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, я у світі, природознавство, основи здоровя)