СХВАЛЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                             Директор

Шевченківського       ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1                      Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1

від 29.08.2020   року                                                       ______________В.М.Голубенко                                                     

(протокол № 1)                                                                               

                                     

                                                                             

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Освітня програма  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (1 клас)

(денна форма в інклюзивний спосіб)

Шевченківського ЗЗСО

І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради

Одеської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

Освітня програма  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

(1 клас) (денна форма в інклюзивний спосіб)

Шевченківського ЗЗСОІ-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

Тип закладу освіти - початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти

Орієнтовна кількість класів: - 1 (1-Б інклюзивний клас).

Орієнтовна кількість учнів: -  1.

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: мовою освітнього процесу є державна мова.

 

Загальні положення освітньої програми

 

Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами розроблена на виконання Закону Укратни «Про освіту» та постанови Кабінету Miнicтpiв України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (далі Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом ocвіти єдиного комплексу ocвітнix компонентів для досягнення здобувачами освіти обов'язкових peзультатів навчання, визначених Державним стандартом початковотосвіти.

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів (додатки). Відповідно до особливостей  психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти навчальних плакйв для дітей iз затримкою психічного розвитку — додаток 1;

Очікуванi  результати навчання здобувачів початкової освіти із затримкою псимчного розвитку, пропонований зміст навчальних предметів подано у Типовій освітній програмі, розробленою під керівництвом Савченко О. Я.

    Перелік корекцйно-розвиткових програм, мають гриф «Рекомендовано Miністреством освіти i науки України» подано в додатку;

     Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внуфшнього забезпечення якості освіти.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані спеціальних закладів загальної середньої осіти I ступеня для дітей з особливими oсвітніми потребами (далі — навчальний план).

Навчальний план дае цілісне уявлення про 3MiCT i структуру першого piвню ocвіти, встановлює погодинне спідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчалыний план передбачає реалізацію ocвітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальні плани містять iнваріантну складову, сформовану на державному pвніi, обов'язковому для всix спеціальальних закладів загальної середньої освіти незалежно від їx тйдпорядкування i форм власності та варіативну, в яій передбачено години на вивчення інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Державний стандарт початковот складаеться з ocвітніх галузей: «Мовно-літературна», «Математична», «Природнича», «Соціальна здоров'язбережувальна», «Технологічна», «Мистецька», «Фізкультурна», які реалізуються через навчалыні предмети.

          Інварінтна складова навчальних предметів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов'язково включає години корекцйно-розвиткової роботи, яка спрямована на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку, а саме:

  розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь  i навичок комунікативної діяльності i творчості;

     формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дбтей з особливими освітніми потребами до навчання у закладі освіти,

створення умов для cоціальної peaлібілітації та iнтеграції дітей з особливими ocвітніми потребами, розвиток їx самостійності та життєво важливих компетенцій.

Зміст корекцйно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

Корекфйно-розвиткова робота для дітей iз затримкою психічного розвитку. Мета: формування пізнавальної діяльності, емоцйно-вольової сфери, позитивних характеристик особистості мовлення, психомоторного розвитку.

Основними завданнями корекцйно-розвиткової роботи є:

  1. Цілеспрямоване формування пінавальної діяльності: розвиток сенсорно-перцептивної діяльностi та формування еталонних уявлень; формування мисленневої діяльносб у взаємозв'язку з мовленневим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом опанування дій заміщення та наочного моделювання в piзних видах діяльностi (навчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей.
  2. Формування навчальної та предметно-практичної діяльнсті (мотиваціного, орієнтовно-операційного i регуляційного компонентів); цілеспрямоване формування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-практичної дільності.
  3. Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до вольових зусиль, довіної регуляції поведінки; подолання вже сформованих негативних якостей особистості; попередження й усунення

ефективних, негативних відхилень у поведінці.

  1. Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом корекції порушень звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лексики й граматичного ладу мовлення; розширення активного та пасивного словникового запасу, уявлень про довкілля у процeci мовленневої й пізнавальної діяльності; формування управління й узгодження слів у реченні, зв'язного мовлення; iніціацію контакту, взаемодію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Формування писемного мовлення у npoцеci: розвитку фонематичного, складового аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; формування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смислового програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій.
  2. Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток координацій pyxiв, спритності сили, витривалості, розвиток відчуття ритму; розвиток правильної  постави, ходи, грації, pyxiв, розвиток загальної та дрбної моторики; розвиток моторних функцій i дихання.

Основні напрями корекцйно-розвиткової роботи: розвиток мовлення, ритміка, корекція розвитку.

          Корекцйно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу освіти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фзичної культури, вчитель музичної культури.

Навчальні плани зорієнтованi на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Повноцінність початкової освіти забезпечується через peaлізацію iнваріантної, варіавної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов'язково фінансуються з відповідного бюджету.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної ocвітньої галузi. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

До ключових компетентностей належать:

- володіння державною мовою, що передбачає уміння (самостйно або за допомогою) усно i письмово висловлювати свої думки, почуття, пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рівну в piзних життевих ситуація;

- здатність спілкуватися рідною (у paзі відмінності від державної (українською жестовою або за допогою альтернативних засобів спілкування) та іноземними мовами, що передбачає використання piдної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освіньому процесі культурному житті громади, можливість розуміти простi висловлювання іноземною  мовою, спікуватися нею у віщовідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного cniлкування,

математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світi, моделювання процесів та ситуацій iз застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролi математичних знань та вмінь в особистому i суспільному житті людини;

 
 


- компетентності  у галузі  природничих наук, техніки i технологій, що передбачають формування допитливості прагнення шукати i пропонувати нові ідеї, самостйно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення i робити висновки на ocновi проведених дослідів, пізнавати себе i навколишнй світ шляхом спостереження та дослйдження;

 

- іноваційність що передбачае відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, заклад, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти;

- еколойчна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохороннотї поведінки, ощадного використання природних pecypciв, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку i спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комінікаційної компетеності у навчанні та iншиx життевих ситуаціях;

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями i навичками, необхідними для подальшого навчання, oрганізацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостйно i вгрупi;

- громадянські  та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, piвностi, прав людини, добробуту та здорового способу житя, усвідомленням рівних прав i можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу i закладу, повагу до прав iншиx oci6, yміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов'язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття piзниrx народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров'я i збереження здоров'я iнших людей, дотримання здорового способу житя;

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних  видів мистецької творчості (образотворче, музичне та iнші види мистецтв) шляхом розкриття i розвитку природних здібностей, творчого вираження особистсті;

- підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної cпівпраціi, готовність до втілення в життя iнноваційних ідей, прийняття власних рішень.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до piзних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту iз практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практтиці й встановлювати міжпредметні зв'язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процeci міжпредметних i внуфшньопредметних зв’язків.

Основними формами організації освітнього процесу є piзнi типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, якi вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації ocвітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змістi окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту  протягом навчального року.

Вибір форм i методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних peзультатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішннього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення ocвітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності,

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення здобувачами освіти peзультатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості ocвіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності,

 контроль за виконанням навчального плану та oсвітньої програми, якості знань, умінь i навичок здобувача освіти, розробка рекомендацій щодо їx покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти,

 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагобчних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами oсвіти peзультатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової ocвіти, сформована на ocнові Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її  схвалює педагобчна рада закладу ocвіти та затверджує його директор.

Освітня програма закладу освіти та перелік ocвітнix галузей, що передбачені відповідною oсвітньою програмою, оприлюднюються на Be6-caйтi закладу освіги.

*На ocнові ocвітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план.

 

Додаток 1

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень

Мовно-літературна

Українська мова (письмо, читання)

7

Іноземна мова (англійська)

2

Математична

Математика

4

Природнича

Я досліджую світ

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

Мистецька

Образотворче

1

Музичне

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами

 

1. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку для 1-4 спеціальних класів  для дітей iз затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти» (авт. Сак Т. В., Прохоренко Л. 1.).

2. Програма з корекцйно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Розвиток oсобистісної сфери» для 1-4 спеціальних клаciв для дітей iз затримкою психічного розвитку (авт. Бабяк О. О., Баташева Н. 1., Орлов О. В.).

3. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 спецільних клаaciв для дітей iз затримкою психічного розвитку закладів загально-середньої освіти (авт. Омельченко 1. М., Федорович Л. О.).

4. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 1-4 спеціальних класі для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти (авт. Бабяк О. О.).