СХВАЛЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                             Директор

Шевченківського       ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1                       Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1

від 28.08.2020 року                                                         ______________В.М.Голубенко                                                     

(протокол № 1)                                                                               

                                     

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Освітня програма старшої школи (10, 11 класи)

Шевченківського ЗЗСО

І-ІІІ ступенів№1

Кілійської міської ради

Одеської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма старшої школи (10, 11 класи)

 Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради

Одеської області на 2020/2021 навчальний рік

 

Тип закладу загальної середньої освіти – загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів

Орієнтовна кількість 10, 11 класів: 2.

Орієнтовна кількість учнів: 47.

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: мовою освітнього процесу є державна мова.

 

Загальні положення освітньої програми

закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня

 

         Освітня програма старшої школи (10-11 класи) (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 408 зі змінами, внесеними  до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня наказом МОН України від 28.11.2019 року № 1493.

 

         Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

         Освітня програма визначає:

         загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції;

         очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН України;

         форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, факультативів, курсів за вибором.

 

         Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11 класів складає – 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів - 1330 годин/навчальний рік.

         Детальний розподіл тижневого навчального навантаження окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі – Навчальний план).

Навчальний план для 10-11-х містить тижневий обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов'язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Навчальний план містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

 До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».

 Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія» здійснюється як два окремі предмети ‒ Фізика (за програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.), «Астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.Я.)

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов'язковими предметами, що вивчаються на рівні стандарту:

Частину навчальних годин Навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі.

       Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

     -    предмети, що вивчаються на профільному рівні:  українська мова (10,11);

     -    курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

        Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби і непрофільних) предметів. Тематика і зміст таких курсів можуть розроблятися вчителями і використовуватися в освітньому процесі після погодження в установленому порядку.

          Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання.

          Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Рішення про вибір профільного предмета (профільних предметів) приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

Розподіл годин для формування відповіного профілю навчання здійснює заклад освіти, враховуючи те, що:

на профільному рівні може вивчатись один або декілька предметів з однією або різних освітніх галузей;

якщо профільний предмет згідно з навчальною програмою має два складники, зокрема, предмет «Фізика і астрономія», один з них може вивчатись на профільному рівні, а інший на рівні стандарту;

кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених Навчальним планом на вивчення відповідного базового предмета, до яких додається необхідна кількість годин із додаткових годин Навчального плану; (у другому варіанті Навчального плану, таблиця 2);

кількість годин для вивчення профільного предмета заклад освіти може збільшувати або зменшувати;

заклад освіти може планувати вивчення певного предмета або курсу концентровано (впродовж чверті, семестру, навчального року)

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на

- предмети інваріантної складової: англійська мова (10, 11 класи), математика (11 клас), українська література (10, 11 класи) .

          - факультативи:

 «Креслення в школі»    (10 клас);

 з математики «Методи розв’язування задач з математики» (10 клас);

 з фізики «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики» (11 клас);

 

з української мови «Стилістика української мови» (10, 11 класи);

з історії України «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу» (11 клас);

 

 

 

Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність профільної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров’я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу загальної середньої освіти, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

           Змістове наповнення предмета   «Фізична культура» формується з наступних варіативних модулів:

    10 клас - «Волейбол» (6-й рік вивчення), «Легка атлетика» (6-й рік вивчення), «Баскетбол» (6-й рік вивчення).

    11 клас -  «Волейбол» (7-й рік вивчення), «Легка атлетика» (7-й рік вивчення), «Баскетбол» (7-й рік вивчення).

 

      Для недопущення перевантаження учнів заклад загальної середньої освіти враховує їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладі загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

Безперервна навчальна діяльність у класній кімнаті не може перевищувати 45 хвилин.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від          6 березня 2002 року за № 229/6517 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти № 572 від 09.10.2002, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 921 від 17.08.2012, наказом Міністерства освіти і науки № 401 від 08.04.2016

 

Поділяється на групи при вивченні української та англійської мов:

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Навчальний план для 10, 11 класів зорієнтований на роботу старшої школи за 5-денним навчальним тижнем.

 

 

3.Очікувані результати навчання здобувачів освіти, зміст           навчальних предметів, логічна послідовність їх вивчення

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури; суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров’я і фізична культура. Зміст кожної освітнбої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України Перелік програм подано в таблиці 4. Тексти навчальних програм розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України.

В рамках навчальних програм подано: очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізації в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетпетностей (компетентнісний потенціал предмета).

Освітня програма забезпечує досягнення учнями/ученицями результатів навчання, визначених Державним стандартом, і ключових компетенцій, визначених Законом України «Про освіту».

 

 

4. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчальнопізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому: процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв' язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов'язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проєктах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.  

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проєктні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проєкти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення  конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти зд1иснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 201 lp. № 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. за № 566/19304) та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21серпня2013 р. № 1222.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

 

кількість педагогічних працівників –       17

 

освітній рівень:

магістр (спеціаліст)                                   16 (94%)

бакалавр                                                    1 (6%)

 

фах:

педагогічний                                             17 (100%)

 

кваліфікаційний рівень:

 «старший учитель»                                 5 (29%)

спеціаліст вищої категорії                        8 (47%)

спеціаліст першої категорії                      2 (12%)

спеціаліст другої категорії                       2 (12%)

спеціаліст                                                  4 (23%)

бакалавр                                                        1 (6%)

педагогічний стаж:

до 3-х років                                               2 (12%)

від 3-х до 10-ти років                                2 (12%)

від 10-ти до 20-ти                                        5 (29%)

понад 20 років                                          8 (47%)

 

 

 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

 

кількість навчальних кабінетів        – 10

кабінет інформатики                       – 2

бібліотека                                        – 1

спортивна зала                                – 1

їдальня                                            – 1

внутрішні вбиральні                        – 2

шкільне подвір'я                              – облаштоване

стадіон                                             – 1

майстерні                                         – 2

кабінет практичного психолога      – 1

кабінет медичної сестри                 – 1

 

якість проведення навчальних занять;

 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання  (компетентностей) – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

 

       5. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Здобувати профільну середню освіту можуть особи, які завершили здобуття базової середньої освіти.

 

 

 

Освітня програма старшої школи (10, 11 класи) передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма старшої школи (10, 11 класи) сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Вона схвалена педагогічною радою закладу загальної середньої освіти та затверджена його директором.

Освітня програма старшої школи (10, 11 класи) закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на вебсайті закладу освіти.

На основі освітньої програми старшої школи (10, 11 класи) закладу освіти, заклад складає та затверджує навчальний план старшої школи (10, 11 класи) закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

          Режим роботи закладу освіти: 

          - режим  навчання – п’ятиденний навчальний тиждень;

          - змінність – одна зміна;

          - початок занять – о 8 годині 30 хвилин;

          - тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» – 45 хвилин;

          - тривалість перерв:

І   перерва          – 10 хвилин;

ІІ перерва           – 10 хвилин;

ІІІ перерва – 20 хвилин;

ІV перерва – 20 хвилин;

V   перерва – 10 хвилин;

VІ  перерва – 10 хвилин

 

Факультативні заняття проводяться після основних занять з обовязковою перервою за окремим розкладом.

 

                 

 

 

 

 

 

 

                         Структура 2020/2021  навчального року

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2020/2021  навчальний рік розпочинається 01 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр ‒ з 01 вересня по 24  грудня,                

ІІ семестр – з 11  січня по 28  травня.

 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 26 жовтня по 01 листопада   

зимові з 25 грудня по 10 січня   

весняні з 29 березня по 04 квітня

 

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 

Відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» {Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за N 8/32979}, учні 11 класу складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

                 Свято «Останній дзвінок» провести 28 травня.

          Вручення документів про освіту проводиться  для випускників 11-х класів – 26 червня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 до Освітньої

програми (таблиці 2,3 до типової

освітньої програми закладів загальної

середньої освіти ІІІ ступеня,

затвердженої  наказом МОН України

від 20.04.2018р. № 408, зі змінами,                                                                                             внесеними  наказом МОН України від

28.11.2019 р. №1493)

 

Навчальний план

для 10  класу з українською мовою навчання

на 2020/2021 навчальний рік

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

 

10

 

Інваріантна складова

 

Українська мова (профільний предмет)

4

 

Українська література

2+2

 

Зарубіжна література

1

 

Англійська мова

2+1

 

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

 

Біологія і екологія

2

 

Географія

1,5

 

Фізика                                                                                                 

3

 

Астрономія

-

 

Хімія

1,5

 

Фізична культура

3

 

Захист України

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

 

 

Технології

1

 

Інформатика

2

 

Разом

32+3

 

Варіативна складова

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

 

Факультативи:

  • з математики «Методи розв’язування задач з    математики»

    «Креслення у школі»

    «Стилістика  української мови» 

 

1

 

1

                     1

 
 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

 

 

 

Таблиця 2 до Освітньої

програми (таблиці 2,3 до типової

освітньої програми закладів загальної

середньої освіти ІІІ ступеня,

затвердженої  наказом МОН України

від 20.04.2018р. № 408, зі змінами,                                                                                             внесеними  наказом МОН України від

28.11.2019 р. №1493)

 

Навчальний план

для 11  класу з українською мовою навчання

на 2020/2021 навчальний рік

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

11

Інваріантна складова

Українська мова (профільний предмет)

4

Українська література

2+2

Зарубіжна література

1

Англійська мова

2+1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика

3

Астрономія

1

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

 

Технології

1

Інформатика

2

Разом

32+3

Варіативна складова

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

Факультативи:

- з фізики «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики»

- з української мови «Стилістика  української мови»            - з історії України «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу»

 

1

                    1                                                           

                    1

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

                                                                                                                  Таблиця 3 до Освітньої програми

(таблиця 4 до типової освітньої програми)

Перелік навчальних програм                                                                           для учнів закладів загальної середньої освіти (10, 11 класи)

 

№ з/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 

Освітня галузь «Мови і літератури»

1.

Українська мова

Профільний рівень

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

2.

Українська література

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

3.

Зарубіжна література

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

4.

Іноземні мови

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Суспільствознавство»

5.

Історія України

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»   наказ МОН від 23.10.2017 № 1407, до навчальних програм внесені зміни (наказ МОН від 21.02.2019 № 236)

6.

Всесвітня історія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

7.

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Математика»

8.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                           наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Природознавство»

9.

Біологія і екологія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10.

Географія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11.

Фізика (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

12.

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.)

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

13.

Хімія

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Технології»

14.

Інформатика

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

15.

Технології

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

16.

Фізична культура

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

17.

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»                          наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5 до Освітньої програми

Перелік навчальних програм варіативної складової                          навчального плану                                                                                                        на 2020/2021 навчальний рік

п/п

Назва факультативу

Клас

Кількість годин

Назва програми

Ким затверджено, рекомендовано (гриф)

  1.  

Стилістика української мови (факультатив)

 

10, 11

 

По одній годині в кожному класі

 

Програма факультативного курсу «Стилістика української мови. 10-11 класи» (автори О.Авраменко, Чукіна В.Ф.). –К.: Грамота, 2017

Лист ІМЗО від 03.07.201721.1/12-Г-314

  1.  

«Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики» (факультатив)

 

11

 

1

ІППЧО

 Лист ІМЗО від 09.08.2018 № 22.1/12-Г-721

 

  1.  

Методи розв’язування задач з математики (факультатив)

 

 

 

10

 

1

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання Ч.ІІ. Профільне навчання/ Упорядник Н.С. Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна    Х.: Вид-во «Ранок», 2016

 Лист ІМЗО від 04.07.2016 №2.1/12-Г-440

  1.  

Креслення у школі

(факультатив)

 

 10

 

1

Програма курсу за вибором «Креслення в школі» (автор Солодуха Я.Т.) 8-9 (10-11) Київський ОІПОПК

 Лист ІМЗО від 08.11.2019 №22.1/12-Г-1055

  1.  

Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу (факультатив)

 

 11

 

1

 Навчальна програма факультативного курсу «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.                         Інститут дослідження Голодомору, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», національний університет імені Тараса Шевченка

Лист МОН від 10.07.2019 1/11-6251