Кілійський транспортний коледж створений на базі Дунайського навчально-консультативного пункту КДАВТ в 2015 році і є структурним підрозділом Державного університету інфраструктури та технологій

Наш навчальний заклад працює в м. Кілії з 1994 року, і за цей час напрацьований авторитет та накопичений достатній досвід у підготовці фахівців водного транспорту, які користуються попитом в нашому регіон та за його межами. За більше ніж 20 років роботи закладу випущено понад 3 тисяч молодших спеціалістів зі спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Судноводіння на морських шляхах».

Основні напрямки діяльності коледжу:

- культурно-освітня та навчально-методична діяльність;

- створення умов для всебічного розвитку особистості, розкриття її здібностей, поширення наукових знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього та культурного рівня;

- забезпечення студентів належними умовами навчання та виконання навчальних програм по підготовці фахівців водної галузі.

В 2015 році отримана ліцензія для денної форми навчання, і учнівська молодь та батьки нашого району розглядають Кілійський транспортний коледж як можливість отримати спеціальність на місці.

Навчальний процес в коледжі з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Річковий та морський транспорт» повністю забезпечений викладацьким складом.

Викладацький склад коледжу удосконалює фахову майстерність в Одеському інституті удосконалення вчителів, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, ДУІТ, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Дунайському інституті національного університету «Одеська морська академія» та шляхом практичного стажування на підприємствах, організаціях водного транспорту, а саме ПрАТ «УДП», ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод ПрАТ «УДП», навчальний центр ПрАТ «УДП».

Викладачі коледжу залучаються до науково-дослідницької роботи.

Навчальний процес у коледжі забезпечують циклові комісії:

Підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Річковий та морський транспорт» зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» здійснюють 34 висококваліфікованих педагогічних працівники, серед яких 15 викладачів вищої категорії, п’ятеро з яких мають ступінь кандидата наук.

Фахову підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Річковий та морський транспорт» здійснюють випускові циклові комісії судноводіння та суднових енергетичних установок та їх експлуатація.

Очолює випускову циклову комісію судноводіння Матюхов А.Т., викладач ІІ категорії, має 46 років стажу за спеціальністю в Українському Дунайському пароплавстві, капітан далекого плавання, в коледжі викладає за основним місцем роботи з 2017 року; випускову циклову комісію суднових енергетичних установок та їх експлуатація очолює Голощак П.Ф., викладач вищої категорії, має 46 років стажу за спеціальністю в Українському Дунайському пароплавстві, капітан-механік, в коледжі викладає з 2006 року, з 2011року – за основним місцем роботи.

На сьогоднішній день в навчальному процесі використовується 20 персональних комп’ютерів (працює 2 комп’ютерних класи). Лабораторії обчислювальної техніки та службові кабінети об’єднані в єдину локальну мережу ІНТЕРНЕТ, через яку кожен студент має можливість виходу на сайт Академії (www.maritime.kiev.ua). Придбано додатково 15 нових комп’ютерів.

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в коледжі відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створюють бібліотека та використання комп’ютерних технологій.

Так, в коледжі розміщена бібліотека з читальним залом і абонементом. Загальний книжковий фонд становить 7449 примірників навчальної, наукової та методичної літератури та 8 періодичних видань, з них для спеціальності 271 Річковий та морський транспорт–6337 примірників, 3 фахові періодичні видання.

До складу електронного фонду бібліотеки увійшли рекомендовані МОН України електронні підручники та електронні версії паперових підручників, навчально-методичні комплекси дисциплін.

В бібліотеці коледжу та в читальному залі встановлено і під’єднано до мережі Інтернет 2 ноутбуки. Функціонують принтер, сканер, ксерокс.

Комп'ютерна техніка і комп’ютерні технології використовуються при підготовці студентами до занять, написання рефератів, виконання індивідуальних завдань, завдань із самостійної роботи та оформленні звітів про проходження практики. Щорічне оновлення фонду бібліотеки коледжу новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес.

В перспективі коледж працюватиме в таких напрямках:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- поповнення бібліотечного фонду навчальною та спеціальною літературою;

-відкриття нових спеціальностей, споріднених з існуючими.

Контакти: 

Одеська область, м. Кілія, вул. Миру , 5

тел: (04843) 4-10-20

Електронна пошта :  ktkduit@gmail.com

http://kiliyacollege.ucoz.net