Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області 68332 Одеська область,

 

 

НАКАЗ

 21. 08..2019 р.                              с.Шевченкове                        № 93-І

 

Про розподіл обов’язків серед адмістрації закладу

та окремими педагогічними працівниками

 

З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю закладу й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників закладу

НАКАЗУЮ:

         Розподілити функціональні обов’язки між адміністративними працівниками закладу таким чином:

 1. Директор закладу   Голубенко В.М. керує всіма видами діяльності закладу:
  1. Відповідає за:

- забезпечення  кадрами закладу, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу закладу;

організацію та проведення атестації вчителів;

- підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;

- складання річного плану роботи закладу та плану її перспективного розвитку;

- підготовку закладу до нового навчального року;

- належне ведення особових справ;

- здійснення набору учнів до 1 та 10 класу;

- дотримання єдиних педагогічних вимог у закладі, режиму навчальних занять;

          - керівництво організацією та роботою ГПД,

- створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників закладу;

- забезпечення єдиних правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки в закладі;

організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров’я та фізичний розвиток;

- забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів.

  1. Безпосередньо керує:

роботою заступника із навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи, заступника з адміністративно-господарської роботи;

роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;

роботою бібліотеки закладу.

  1. Організовує:

роботу відповідно до річного плану закладу;

роботу з батьками і громадськими організаціями.

  1. Погоджує свою діяльність з районним відділом освіти.
  2. Здійснює контроль за:

- виконанням річного плану роботи закладу, навчального плану, рішень педагогічної ради; організацію харчування.

          - викладанням наступних предметів: географію, образотворче мистецтво, українську мову в початкових класах, світову літературу, іноземну мову, трудове навчання, музичне мистецтво, курсу охорони здоров’я.

  1. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення перед вищими владними органами.
  2. Складає річний план роботи закладу; видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються шкільного життя.
  3. Встановлює відповідно до трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку і Статуту закладу коло обов’язків працівників закладу.

 

 1. Заступник директора з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф. організовує на основі Статуту школи весь навчально-виховний процес:
 1. . Відповідає за:

- правильне планування та організацію вивчення предметів;

- своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

- виконання навчальних планів і програм учителями закладу;

- ведення класних журналів у 5-11 класах та іншої документації;

- забезпечення ефективності їхньої роботи, високих знань, умінь і навичок  учнів;

- організацію обліку дітей закладу;

- здійснення контролю за відвідуванням учнями закладу, охоплення дітей загальною середньою освітою;

- організацію та облік працевлаштування випускників 9 та 11 класів;

- організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту;

- створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

- організацію роботи з учнями та їх батьками;

- виконання правил техніки безпеки в закладі та оформлення документів з ТБ;

- звітність з питань навчально-виховного процесу;

- роботу методичної ради та МО закладу, проведення предметних тижнів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду

-  контролює за викладанням предметів:  інформатику, біологію, економіку, етику, українську мову та літературу, захист Вітчизни, історію, право.

2.2. Безпосередньо керує:

- роботою вчителів закладу;

- роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;

- проведення контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;

- підготовкою та проведенням ДПА;

- роботою завідувачів кабінетів.

2.3. Організовує:

- проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;

- підготовку й проведення загально шкільних заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних вечорів);

- своєчасну заміну уроків;

- проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями.

2.4. Здійснює:

- пошук, вивчає та розповсюджує нові педагогічні технології;

- контроль за навчальним навантаженням учнів;

- контроль за організацією роботи з обдарованими дітьми;

- облік виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

- контроль за дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять.

2.5. Веде журнал заміни уроків, складає табель на зарплату педагогічним працівникам.

2.6. Готує матеріали по атестації педагогів закладу.

2.7. Погоджує свою діяльність із директором закладу, із заступником з виховної роботи, з інспекторами відділу освіти.

2.8. Складає:

- розклад факультативів, курсів за вибором;

- графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань;

- розклад ДПА та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

- графік чергування вчителів по закладу;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховного процесу.

2.9.Інструктує й консультує:

- вчителів щодо проведення навчальних занять і  організації самоосвіти;

- вчителів і класних керівників щодо складання планів та звітів.

2.10. Звітує перед директором і педагогічною радою про організацію, здійснення й результати навчальної роботи.

 

3. Заступник директора з навчально-виховної роботи  Зенченко М.О.:

- складає розклад для 1-11 класів;

- контролює виконання програм в 1-4 класах;

- проводить методичну роботу з вчителями 1-4 класів;

- відповідає за ведення класних журналів 1-4 класів;

- здійснює контроль за роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму 1-4 класів;

- керує проведенням контрольних робіт;

- здійснює контроль за станом успішності учнів 1-4 класів;

- відповідає за роботу медико-психолого-педагогічної комісії,

- керівництво організацією та роботою ГПД,

- графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань;

- розклад ДПА та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

- графік чергування вчителів по закладу;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховного процесу.

     Інструктує й консультує:

- вчителів щодо проведення навчальних занять і  організації самоосвіти;

- вчителів  щодо складання планів та звітів

- контролює за викладанням предметів: математики, фізику, хімію, початкові класи.

     Звітує перед директором і педагогічною радою про організацію, здійснення й результати навчальної роботи в 1-4 класах.

 

4.Заступник директора з виховної роботи Безпятих Н.Є. планує позакласну та позашкільну виховну роботу в закладі, забезпечує виконання плану виховної роботи та здійснює контроль за виховною роботою в школі, веде облік проведених виховних заходів:

4.1. Відповідає за:

- планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

- роботу предметних гуртків, проведення учнівського чергування по закладу;

- роботу методичної комісії  класних керівників;

- підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, конкурсів тощо);

- зв’язок із позашкільними громадськими організаціями;

- організацію відвідування учнями позашкільних виховних закладів, музеїв, театрів, екскурсій;

- організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;

- індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень, та роботу з неблагонадійними сім’ями;

- зв’язок зі службами у справах неповнолітніх;

- організацію художньої самодіяльності;

- створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

- організацію літнього оздоровлення учнів;

- планування власної управлінської діяльності;

- організацію роботи із соціально незахищеними дітьми;

- організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи;

- забезпечення дотримань правил ТБ і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів;

- організацію просвітницької роботи для батьків;

- виконання річного плану роботи закладу

- контролює за викладанням фізичної культури, роботою бібліотеки.

4.2. Керує:

- діяльністю класних керівників щодо організації виховної роботи в класах;

- роботою органів учнівського самоврядування;

- проведенням загально шкільних заходів, традиційних свят;

- роботою МО класних керівників;

- роботою Ради профілактики.

4.3. Організовує:

- діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

- проведення заходів морально-правового спрямування;

- захист прав та інтересів учнів;

- надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги;

- систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень;

- проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам;

- відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками закладу;

- роботу Ради профілактики.

4.4. Погоджує свою діяльність із директором закладу, відділом освіти, із ЗНВР.

4.5. Здійснює контроль за:

- проведенням аналізу результативності виховної роботи закладу, якості роботи окремих педагогічних працівників;

- виконанням планів виховної роботи класних керівників;

- дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів закладу;

- якістю проведення класних виховних годин, позашкільних та позакласних заходів;

- якістю ведення документації.

4.6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

4.7. Складає:

- списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагонадійних сімей, підлітків, які скоїли правопорушення;

- проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи.

4.8. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в закладі перед директором, педагогічною радою, відділом освіти.

 

 1. Завгосп Василик О.М.:

5.1. Відповідає за:

- збереження будівлі та  майна закладу;

- матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

- чистоту і порядок у приміщенні закладу;

- організацію чергування технічного персоналу;

- розподіл обов’язків між технічними працівниками закладу;

- організацію поточного ремонту будівлі закладу та класних кімнат;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі;

- інвентаризацію  майна та кабінетів закладу;

- складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;

- проведення прибирання території закладу;

- виконання заходів щодо розширення господарської самостійності закладу, своєчасне укладання необхідних угод;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень закладу, технологічного, енергетичного обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в закладі;

- справність засобів пожежогасіння.

5.2. Керує:

- роботою технічного персоналу щодо прибирання приміщень закладу;

- роботою  робітників закладу;

- господарською діяльністю закладу;

- роботою з благоустрою, озеленення та прибирання території закладу.

5.3.Організовує:

- роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

- інвентарний облік майна закладу, проведення інвентаризації майна;

- здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння;

- проведення щорічних замірів опору ізоляції, пристроїв заземлення;

- навчання й інструктаж на робочому місці технічного та обслуговуючого персоналу.

5.4. Здійснює контроль за:

- роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу закладу;

- збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах.

5.5. Інструктує й консультує:

- технічний персонал з питань ТБ;

- обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення.

5.6. Здійснює облік:

- інвентаризації  майна закладу;

- зберігання протипожежного обладнання.

5.7. Складає:

- графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;

- акти списання майна, яке вийшло з ладу;

- плани проведення робіт у приміщеннях закладу під час підготовки до нового навчального року.

5.8. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в  осінньо-зимовий період перед директором закладу.

 

6. Педагоги-організатори Каракуліна А.В., Безп’ятих Н.Є.:

6.1. Відповідають за:

- діяльність дитячих громадських організацій, об’єднань, планування їх роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів;

- організацію дозвілля учнів;

- створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення  вільного часу;

- здоров’я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

6.2. Керують дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування.

6.3. Організовують:

- оформлення закладу відповідно до  напрямів роботи;

- роботу з учнями під час канікул;

- роботу з учнями.

6.4. Інструктують й консультують дитячий актив школи щодо організації різноманітних свят.

6.5. Складають план  роботи на рік, семестр, квартал; сценарії заходів для учнів,  ведуть відповідну документацію.

6.6. Погоджують свою діяльність із директором закладу, заступниками директора закладу.

6.7. Допомагають у веденні Соціального паспорту дітей закладу.

6.8. Звітують про виховну роботу серед учнів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та інших заходах перед директором закладу, педагогічною радою.

 

7. Бібліотекар закладу Василик С.О.:

7.1. Відповідає за:

- комплектування книжкового фонду;

- оформлення передплати на періодичні видання;

- створення фонду шкільних підручників;

- систематичне інформування членів педагогічного колективу про нові надходження;

- пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

7.2. Керує:

- роботою читацького активу;

- роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

- роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

7.3. Організовує:

- допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

- акцію «Живи, книго»;

- проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження  підручників;

- літературні тематичні виставки;

- читацькі конференції та інші масові заходи;

- обслуговування учнів та працівників школи у читальному залі;

- інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо пропагування книги);

- підбір літератури на вимогу читача.

7.4. Здійснює облік:

- комплектування книжкового фонду, фонду підручників;

- користування шкільними підручниками.

7.5. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом і здійснює їх облік.

7.6. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної літератури відповідно до чинних норм.

7.7. Погоджує свою діяльність з директором закладу, із його заступниками, відділом освіти.

7.8. Звітує про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки.

7.9. Складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для директора та педради.

8. Встановити такі дні адміністративного чергування по школі з 8.00 до 17.00:

                   Чумаченко С.Ф.        -           понеділок;

                   Голубенко В.М.        -           вівторок;

                   Зенченко М.О.           -          середа;

                  Каракуліна А.В.        -           четвер;

                 Безп’ятих Н.Є.           -         п’ятниця.                        

У вказані дні чергування  чергові адміністратори несуть повну відповідальність за організацію навчально-виховного процесу, охорону життя і здоров’я дітей, стан ТБ.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор закладу                                                       В.М.Голубенко

 

З наказом ознайомлені:

Чумаченко С.Ф.

 

 

Зенченко М.О.

 

 

Безп’ятих Н.Є.

 

 

Василик О.М.

 

 

Каракуліна А.В.

 

 

Василик С.О.