Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за I квартал 2021 року
           
      КОДИ
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету        
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп. 
         
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 - 76 388,71 - 76 388,71 - - X X X X - -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 - X X X X - X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
                                         
                                             
202100000027384089   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» X 040 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 - X X X X X - - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Суддівська винагорода 2113 130 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 140 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 150 - X X X X X - - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 160 - X X X X X - - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 170 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 180 - X X X X X - - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 200 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 270 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 290 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 300 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 330 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 340 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 350 - X X X X X - - - - X X
                                         
                                             
202100000027384089   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 360 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 370 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 380 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 390 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 400 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 410 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 420 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 430 - X X X X X - - - - X X
Капітальні  видатки 3000 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 450 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 510 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 540 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 550 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 560 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 570 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 610 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 620 - X X X X X - - - - X X
                                         
                                             
202100000027384089   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 630 - X X X X X - - - - X X
                   
                   
  Керівник       ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО    
                   
  Головний бухгалтер       МАРІАННА РЕЗВА    
                   
  " 05 " травня 2021р.