ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
         
   
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ
НОСТІ
за 2020 рік
       
      Форма №5-дс
           

 

 

        І. Основні засоби        
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуття за звітний рік Надійшло за рік Зменшення/відновлення корисності Нарахована амортизація
 за звітний рік
Інші зміни
за рік
Залишок на кінець року Діапазон корисного використання
первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос від до
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Інвестиційна нерухомість 010 - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельні ділянки 020 - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення земель 030 - - - - - - - - - - - - - - - -
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 040 - - - - - - - - - - - - - - - -
Машини та обладнання 050 564 346 142 114 - - 8 950 - 68 611 - - 55 815 - - 624 007 197 929 2 15
Транспортні засоби 060 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, інвентар 070 189 333 20 271 - - 75 402 - 507 455 - - 22 306 - - 621 386 42 577 4 10
Тварини та багаторічні насадження 080 4 000 - - - - - - - - - - - 4 000 - 10 25
Інші основні засоби 090 614 - - - - - - - - 61 - - 614 61 1 10
Музейні фонди 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
Бібліотечні фонди 110 221 409 87 549 - - 14 900 14 900 23 821 - - 42 516 - - 230 330 115 165 1 10
Малоцінні необоротні матеріальні активи 120 352 050 179 833 - - 67 988 67 988 86 660 - - 87 691 - - 370 722 199 536 1 10
Білизна, постільні речі, одяг та взуття 130 1 983 992 - - 1 023 1 023 - - - 512 - - 960 481 1 3
Інвентарна тара 140 - - - - - - - - - - - - - - - -
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 150 - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 160 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 170 - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 180 1 333 735 430 759 - - 168 263 83 911 686 547 - - 208 901 - - 1 852 019 555 749 - -
                                     
З рядка 180 графи 7 вартість основних засобів, які вибули внаслідок:    
  безоплатної передачі (внутрівідомча передача) (181) -
  безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) (182) -
  продажу (183) -
  крадіжки, нестачі (184) -
  списання як непридатні (185) 168 263
З рядка 180 графи 9 збільшення вартості основних засобів у результаті:    
  придбання (186) 509 929
  реконструкції, добудови, дообладнання, (187) -
                                   
  безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі (188) 152 797
  отримання благодійних грантів, дарунків (189) 23 821
З рядка 180 графи 15 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності,  користування та розпорядження (190) -
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (191) -
  вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись (192) 12 401
  вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати (193) -
  вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача) (194) 152 797
  вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі) (193) 23 821
З рядка 180 графи 16 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності,  користування та розпорядження (195) -
             
        ІІ. Нематеріальні активи        
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуття за звітний рік Надійшло за рік Зменшення/відновлення корисності Нарахована амортизація за звітний рік Інші зміни
за рік
Залишок на кінець року Діапазон корисного використання
первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос від до
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Авторське та суміжні з ним права 200 - - - - - - - - - - - - - - - -
Права користування природними ресурсами 210 - - - - - - - - - - - - - - - -
Права на знаки для  товарів і послуг 220 - - - - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 230 - - - - - - - - - - - - - - - -
Права на об’єкти промислової власності 240 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       
З рядка 260  графи 15 вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів (261) -
  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (262) -
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (263) -
  вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання (264) -
З рядка 260 графи 16 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (265) -
  накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів (266) -
 
  III. Капітальні інвестиції    
Найменування показника Код рядка На початок року За рік На кінець року  
1 2 3 4 5  
Капітальні інвестиції в основні засоби 300 - 451 151 -  
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи 310 - 58 778 -  
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи 320 - - -  
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи 330 - - -  
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення 340 - - -  
Разом  350 - 509 929 -  
                     
З рядка 350 графи 5   загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду (351) -  
 
  ІV. Виробничі запаси      
Найменування показника Код рядка Надходження за рік Вибуття Балансова вартість на кінець року Зміна вартості на дату балансу  
усього з них витрачено  на потреби установи збільшення до чистої вартості реалізації* уцінка  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Продукти харчування 360 134 132 142 020 142 020 1 831 - -  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 370 2 418 4 327 4 327 1 570 - -  
Будівельні матеріали 380 6 950 300 300 9 997 - -  
Пально-мастильні матеріали 390 385 773 141 001 141 001 265 068 - -  
Запасні частини 400 - - - 3 079 - -  
Тара 410 - - - - - -  
Сировина і матеріали 420 - - - - - -  
Інші виробничі запаси 430 - - - - - -  
Готова продукція 440 - - - - - -  
Малоцінні та швидкозношувані предмети 450 67 789 40 096 40 096 32 139 - -  
Державні матеріальні резерви та запаси 460 - - - - - -  
Активи для розподілу, передачі, продажу 470 - - - - - -  
Інші нефінансові активи 480 - - - - - -  
Незавершене виробництво запасів 490 - - - - - -  
Разом 500 597 062 327 744 327 744 313 684 - -  
                         
З рядка 500 графи 6  балансова вартість запасів:       
  оформлених у заставу  (501) -  
  переданих на комісію  (502) -  
  переданих у переробку (503) -  
  відображених за чистою вартістю реалізації (504) -  
                         
  відображених за відновлювальною вартістю (505) -  
       
  V. Фінансові інвестиції    
Найменування показника Код рядка За рік Залишок на кінець року    
довгострокові поточні довгострокові поточні    
1 2 3 4 5 6    
Акції 530 - - - -    
Цінні папери (крім акцій) 540 - - - -    
Капітал підприємств 550 - - - -    
Векселі одержані 560 - - - -    
Інші фінансові інвестиції 570 - - - -    
Разом 580 - - - -    
                     
З рядка 580 графи 3 втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) -  
З рядка 1110 графи 4 Балансу довгострокові фінансові інвестиції відображені:       
  за собівартістю  (582) -  
  за амортизованою собівартістю (583) -  
                     
З рядка 1155 графи 4 Балансу поточні фінансові інвестиції відображені:       
  за собівартістю  (586) -  
  за амортизованою собівартістю (587) -  
       
  VI. Зобов’язання    
Групи зобов’язань Код рядка Усього на початок року Усього на кінець року У тому числі за строками    
до 12 місяців більше 12 місяців    
1 2 3 4 5 6    
Довгострокові 600 - - - -    
Поточні 610 1 920 257 914 257 914 -    
Доходи майбутніх періодів 620 - - - -    
               
  VII. Дебіторська заборгованість    
Найменування показника Код рядка Усього на кінець року У тому числі за строками погашення    
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців    
1 2 3 4 5 6    
Довгострокова дебіторська заборгованість 650 - - - -    
Поточна дебіторська заборгованість 660 - - - -    
                     
  Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) -  
  Прострочена дебіторська заборгованість (662) -  
  з неї:      
  матеріали передано до суду, ведеться позовна робота   -  
  винесено рішення суду, виконавче провадження   -  
  проти дебітора порушено справу про банкрутство:   -  
  заборгованість заявлена та визнана   -  
  заборгованість заявлена та не визнана   -  
  заборгованість не заявлена   -  
  стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації   -  
     
VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів
Найменування показника Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року
1 2 3 4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в: 670 63 017 76 913
касі 671 - -
казначействі на реєстраційних рахунках 672 63 017 76 913
казначействі на інших рахунках 673 - -
установах банків на поточних та інших рахунках 674 - -
установах банків у тимчасовому розпорядженні 675 - -
дорозі 676 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів  у іноземній валюті, у тому числі: 680 - -
на поточних рахунках 681 - -
інші кошти в іноземній валюті 682 - -