Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                         
              КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
                       
       
Звіт
 про власний капітал
за 2020 рік
       
      Форма №4-дс
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на початок року 4000 1 333 735 - -323 772 - - - 1 009 963
Коригування:                
Зміна облікової політики 4010 - - - - - - -
Виправлення помилок 4020 - - - - - - -
Інші зміни 4030 - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4090 1 333 735 - -323 772 - - - 1 009 963
Переоцінка активів:                
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 - - - - - - -
Профіцит /дефіцит за звітний період 4200 - - -221 497 - - - -221 497
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 - - - - - - -
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 506 373 - 134 114 - - - 640 487
Разом змін у капіталі 4300 506 373 - -87 383 - - - 418 990
Залишок на кінець року 4310 1 840 108 - -411 155 - - - 1 428 953
       
       
Керівник (посадова особа)   ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  МАРІАННА РЕЗВА