Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(форма N 4-2м)
за 2020 рік
           
      КОДИ
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))        
Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів - усього X 010 24 345,15 524,00 - - 23 821,15 X X 524,00 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 24 345,15 X X X 23 821,15 X X X X
                                   
                                         
202100000024186444   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 - X X X - X X X X
Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 - X X X - X X X X
Фінансування X 050 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів - усього X 060 24 345,15 X X X X 23 821,15 - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 070 - X X X X - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 080 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 090 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 100 - X X X X - - X X
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 110 - X X X X - - X X
Нарахування на  оплату праці 2120 120 - X X X X - - X X
Використання товарів і послуг 2200 130 - X X X X - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 140 - X X X X - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 150 - X X X X - - X X
Продукти харчування 2230 160 - X X X X - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 170 - X X X X - - X X
Видатки на відрядження 2250 180 - X X X X - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 190 - X X X X - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 200 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 210 - X X X X - - X X
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 220 - X X X X - - X X
Оплата електроенергії 2273 230 - X X X X - - X X
Оплата природного газу 2274 240 - X X X X - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 250 - X X X X - - X X
Оплата енергосервісу 2276 260 - X X X X - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 270 - X X X X - - X X
                                   
                                         
202100000024186444   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 280 - X X X X - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 290 - X X X X - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 300 - X X X X - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 310 - X X X X - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 320 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 330 - X X X X - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 340 - X X X X - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 350 - X X X X - - X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 360 - X X X X - - X X
Соціальне забезпечення 2700 370 - X X X X - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 380 - X X X X - - X X
Стипендії 2720 390 - X X X X - - X X
Інші виплати населенню 2730 400 - X X X X - - X X
Інші поточні видатки 2800 410 - X X X X - - X X
Капітальні видатки 3000 420 24 345,15 X X X X 23 821,15 - X X
Придбання основного капіталу 3100 430 24 345,15 X X X X 23 821,15 - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 440 24 345,15 X X X X 23 821,15 - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 450 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 460 - X X X X - - X X
Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів 3122 470 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт 3130 480 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень) 3131 490 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 500 - X X X X - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 510 - X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 520 - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 530 - X X X X - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 540 - X X X X - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 550 - X X X X - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 560 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 570 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 590 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 600 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 610 - X X X X - - X X
                                   
                                         
202100000024186444   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Внутрішнє кредитування 4100 620 - X X X X - - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 - X X X X - - X X
Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів 4111 640 - X X X X - - X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 - X X X X - - X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 - X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 670 - X X X X - - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 680 - X X X X - - X X
                   
                 
  Керівник     ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО    
                 
  Головний бухгалтер     МАРІАННА РЕЗВА    
                 
  " 19 " січня 2021р.