Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
       
Звіт
 про рух грошових коштів
за 2020 рік
       
      Форма №3-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій:   - -
бюджетні асигнування 3000 9 120 736 5 909 355
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 120 926 104 701
надходження від продажу активів 3010 526 -
інші надходження від обмінних операцій 3015 - -
Надходження від необмінних операцій:   - -
податкові надходження 3020 - -
неподаткові надходження 3025 - -
трансферти, з них: 3030 - -
кошти трансфертів, отримані від органів  державного управління 3031 - -
надходження до державних цільових фондів 3040 - -
інші надходження від необмінних операцій 3045 23 821 49 699
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 - -
Інші надходження 3090 187 867 26 355
Усього надходжень від операційної діяльності 3095 9 453 876 6 090 110
Витрати за обмінними операціями:   - -
витрати на  виконання бюджетних програм 3100 9 189 679 5 948 460
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 3110 38 096 94 382
    - -
витрати з продажу активів 3115 - -
інші витрати за обмінними операціями 3120 24 338 10 070
Витрати за необмінними операціями:   - -
трансферти, з них: 3125 - -
                 
                     
202100000024292399 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126 - -
інші витрати за необмінними операціями 3130 - -
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 - -
Інші витрати 3180 187 867 26 355
Усього витрат від операційної діяльності 3190 9 439 980 6 079 267
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 13 896 10 843
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від продажу:   - -
фінансових інвестицій 3200 - -
основних засобів 3205 - -
інвестиційної нерухомості 3210 - -
нематеріальних активів 3215 - -
незавершених капітальних інвестицій 3220 - -
довгострокових біологічних активів 3225 - -
Надходження цільового фінансування 3230 509 929 259 192
Інші надходження 3235 - -
Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 509 929 259 192
Витрати на придбання:   - -
фінансових інвестицій 3245 - -
основних засобів 3250 509 929 259 192
інвестиційної нерухомості 3255 - -
нематеріальних активів 3260 - -
незавершених капітальних інвестицій 3265 - -
довгострокових біологічних активів 3270 - -
Інші витрати 3285 - -
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 509 929 259 192
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:   - -
повернення кредитів 3300 - -
отримання позик 3305 - -
отримання відсотків (роялті) 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Усього надходжень від фінансової діяльності 3345 - -
Витрати на:   - -
надання кредитів 3350 - -
погашення позик 3355 - -
сплату відсотків 3360 - -
Інші витрати 3380 - -
Коригування 3385 - -
Усього витрат від фінансової діяльності 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 13 896 10 843
Залишок коштів на початок року 3405 63 017 -
Залишок коштів отриманий 3410 - 52 174
Залишок коштів перерахований 3415 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - -
Залишок коштів на кінець року 3425 76 913 63 017
* Надходження в натуральній формі   24 347 39 607
                 
                     
202100000024292399 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
* Витрати в натуральній формі   24 347 39 607
       
       
Керівник (посадова особа)   ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  МАРІАННА РЕЗВА