Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
       
БАЛАНС
на  01  січня 2021 року
       
      Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 902 976 1 296 270
первісна вартість 1001 1 333 735 1 852 019
знос 1002 430 759 555 749
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 44 366 313 684
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 947 342 1 609 954
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:      
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -
               
                 
202100000024263469 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 1 524 -
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
національній валюті, у тому числі в: 1160 63 017 76 913
касі 1161 - -
казначействі 1162 63 017 76 913
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 64 541 76 913
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 1 011 883 1 686 867
       
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 1 333 735 1 840 108
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 -323 772 -411 155
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 1 009 963 1 428 953
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
за платежами до бюджету 1540 297 -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 1 227 -
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 - 257 914
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 396 -
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 1 920 257 914
               
                 
202100000024263469 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 1 011 883 1 686 867
       
       
Керівник (посадова особа)   ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  МАРІАННА РЕЗВА