Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
       
ЗВІТ
 ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2020 рік
       
      Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій   - -
Бюджетні асигнування 2010 9 120 736 5 909 355
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 120 926 104 701
Доходи від продажу активів 2030 526 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 9 242 188 6 014 056
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 11 911 49 699
Усього доходів від необмінних операцій 2170 11 911 49 699
Усього доходів 2200 9 254 099 6 063 755
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями   - -
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 9 409 231 6 079 748
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 42 027 40 784
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 24 338 10 070

                  

            Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                         
              КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
                       
       
Звіт
 про власний капітал
за 2020 рік
       
      Форма №4-дс
Стаття Код рядка Внесений капітал Капітал у дооцінках Фінансовий результат Капітал у підприємствах Резерви Цільове фінансування Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на початок року 4000 1 333 735 - -323 772 - - - 1 009 963
Коригування:                
Зміна облікової політики 4010 - - - - - - -
Виправлення помилок 4020 - - - - - - -
Інші зміни 4030 - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4090 1 333 735 - -323 772 - - - 1 009 963
Переоцінка активів:                
Дооцінка (уцінка) основних засобів 4100 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій 4110 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 4120 - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів 4130 - - - - - - -
Профіцит /дефіцит за звітний період 4200 - - -221 497 - - - -221 497
Збільшення капіталу в підприємствах 4210 - - - - - - -
Зменшення капіталу в підприємствах 4220 - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 506 373 - 134 114 - - - 640 487
Разом змін у капіталі 4300 506 373 - -87 383 - - - 418 990
Залишок на кінець року 4310 1 840 108 - -411 155 - - - 1 428 953
       
       
Керівник (посадова особа)   ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  МАРІАННА РЕЗВА