Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2019

10

01

Установа

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

за ЄДРПОУ

34211380

Територія

Шевченкове

за КОАТУУ

5120283904

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Загальна середня освіта

за КВЕД

85.31

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  проміжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за дев'ять місяців 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

-

-

Бюджетні асигнування

2010

3720410

-

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

57452

-

Доходи від продажу активів

2030

-

-

Фінансові доходи

2040

-

-

Інші доходи від обмінних операцій

2050

-

-

Усього доходів від обмінних операцій

2080

3777862

-

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

-

-

Неподаткові надходження

2100

-

-

Трансферти

2110

-

-

Надходження до державних цільових фондів

2120

-

-

Інші доходи від необмінних операцій

2130

10093

-

Усього доходів від необмінних операцій

2170

10093

-

Усього доходів

2200

3787955

-

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

-

-

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

3774739

-

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

14532

-

Витрати з продажу активів

2230

-

-

Фінансові витрати

2240

-

-

Інші витрати за обмінними операціями

2250

210

-

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000012317659

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 1 з 3

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

3789481

-

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

-

-

Інші витрати за необмінними операціями

2310

-

-

Усього витрат за необмінними операціями

2340

-

-

Усього витрат

2380

3789481

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

-1526

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

-

-

Оборона

2430

-

-

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

-

-

Економічна діяльність

2450

-

-

Охорона навколишнього природного середовища

2460

-

-

Житлово-комунальне господарство

2470

-

-

Охорона здоров’я

2480

-

-

Духовний та фізичний розвиток

2490

-

-

Освіта

2500

3789481

-

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

-

-

УСЬОГО:

2520

3789481

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на звітний рік

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 4 мінус графа 3)

план на звітний рік із урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 7 мінус графа 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

-

-

-

-

-

-

Неподаткові надходження

2540

-

-

-

-

-

-

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

-

-

-

-

-

-

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

-

-

-

-

-

-

Інші неподаткові надходження

2543

-

-

-

-

-

-

Власні надходження бюджетних установ

2544

-

-

-

-

-

-

Доходи від операцій з капіталом

2550

-

-

-

-

-

-

Офіційні трансферти, з них:

2560

-

-

-

-

-

-

від органів державного управління

2561

-

-

-

-

-

-

Цільові фонди

2570

-

-

-

-

-

-

Надходження державних цільових фондів

2580

-

-

-

-

-

-

Надходження Пенсійного фонду України

2581

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000012317659

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 2 з 3

 

 

Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

-

-

-

-

-

-

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

-

-

-

-

-

-

Інші надходження

2590

-

-

-

-

-

-

Усього доходів

2600

-

-

-

-

-

-

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2620

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти, з них:

2640

-

-

-

-

-

-

органам державного управління інших рівнів

2641

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2650

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2660

-

-

-

-

-

-

Нерозподілені видатки

2670

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

2680

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти, з них:

2690

-

-

-

-

-

-

органам державного управління інших рівнів

2691

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

2700

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

2710

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

2780

-

-

-

-

-

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

2990819

-

Відрахування на соціальні заходи

2830

656643

-

Матеріальні витрати

2840

106698

-

Амортизація

2850

35111

-

Інші витрати

2860

210

-

Усього

2890

3789481

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

 

ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

 

ОНУФРІЄВА ІС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000012317659

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 3 з 3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

 

 

 

КОДИ

Установа

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

за ЄДРПОУ

34211380

Територія

Шевченкове

за КОАТУУ

5120283904

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу, якому підпорядкована установа

Середня чисельність працівників

1

2

3

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області підпорядковується Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради

70 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області розпочав свою діяльність 01.04.2019 року на основі  рішення Кілійської міської ради № 231-VII/О-10 від 07.12.2018 року «Про зміни найменувань бюджетних установ (закладів освіти) та затвердження Статутів у нових редакціях»

Згідно акту прийому-передачі майна та матеріальних цінностей з балансу Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської РДА  на баланс Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області отримано: майно основних засобів на суму 634558,05грн(рах№1014 – 533771,98грн; №1016 – 96172,48грн; №1017 – 4000,00грн; №1018 – 613,59 грн;), малоцінних необоротних активів на суму  431650,42грн  (рах №1113 – 254569,32 грн; №1114 – 1983,44грн; №1112 – 175097,66 грн), сума зносу - 364418,83грн (№1411 -148593,62грн; №1412 – 215825,21грн), надійшли виробничі запаси на суму 101897,44 грн (№1513 – 2319,65грн; №1511 – 9972,04; №1515 – 3079,50грн; №1514 – 82787,02грн; №1512 – 1095,23грн).

Станом на 01.10.2019 р. по Шевченківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1  села Шевченкове Кілійського р. було здійснено придбання малоцінних необоротних активів на суму 70222 гривні (рахунок № 1113 - 70222 грн) та нарахована сума зносу -35111 гривень(рахунок №1412-35111грн), та основних засобів на суму 146808 грн. (рахунок №1014-55198грн, №1016-91610грн) Здійснено витрати за необмінними операціями в сумі 210,20 грн. Кредиторська заборгованість по батьківській платі  складає - 526,77грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (керівник ССП)

 

 

ОНУФРІЄВА ІС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 08 " жовтня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

v

 

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2019

10

01

Установа

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

за ЄДРПОУ

34211380

Територія

Шевченкове

за КОАТУУ

5120283904

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Загальна середня освіта

за КВЕД

85.31

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  проміжна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

на  01  жовтня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

-

818880

первісна вартість

1001

-

1219730

знос

1002

-

400850

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

-

первісна вартість

1011

-

-

знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

первісна вартість

1021

-

-

накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

-

первісна вартість

1041

-

-

накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

-

87291

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

-

906171

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

цінні папери, крім акцій

1111

-

-

акції та інші форми участі в капіталі

1112

-

-

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

за наданими кредитами

1130

-

-

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000012317652

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 1 з 3

 

 

за виданими авансами

1135

-

-

за розрахунками із соціального страхування

1140

-

-

за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

-

50428

касі

1161

-

-

казначействі

1162

-

50428

установах банків

1163

-

-

дорозі

1164

-

-

іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

-

-

національній валюті

1176

-

-

іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

-

50428

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

-

956599

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

-

1219730

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовий результат

1420

-

-263658

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

-

956072

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

за цінними паперами

1500

-

-

за кредитами

1510

-

-

інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

-

за кредитами

1550

-

-

за одержаними авансами

1555

-

-

за розрахунками з оплати праці

1560

-

-

за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

інші поточні зобов’язання, з них:

1575

-

527

за цінними паперами

1576

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

-

527

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

201900000012317652

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 2 з 3

 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

-

956599

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

 

ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

 

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

 

ОНУФРІЄВА ІС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

201900000012317652

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 3 з 3

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за дев'ять місяців 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

за ЄДРПОУ

34211380

Територія

Шевченкове

за КОАТУУ

5120283904

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  0611140 - Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

 

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна) 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

11721,00

6335,20

-

3820,00

-

3820,00

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

11721,00

-

-

3820,00

-

3820,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

11721,00

-

-

3820,00

-

3820,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000012109574

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

11721,00

-

-

3820,00

-

3820,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000012109574

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-