Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101

«Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

Установа

 

 

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

КОДИ

2019

07

01

 

34211380

5120283904

430

01009

85.31

 

 
за ЄДРПОУ

 

 

Територія                                            Шевченкове                                                                             за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма

господарювання                               Комунальна організація (установа, заклад)

 

за КОПФГ

 

 

Орган державного управління     Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи           за КОДУ Вид економічної діяльності                   Загальна середня освіта                                                           за КВЕД

Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна

 

БАЛАНС

на  01  липня 2019 року

 

Форма №1-дс

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

-

701789

первісна вартість

1001

-

1066208

знос

1002

-

364419

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

-

первісна вартість

1011

-

-

знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

первісна вартість

1021

-

-

накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

-

первісна вартість

1041

-

-

накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

-

98025

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

-

799814

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

цінні папери, крім акцій

1111

-

-

акції та інші форми участі в капіталі

1112

-

-

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

за наданими кредитами

1130

-

-

 
 
 

 

 

за виданими авансами

1135

-

-

за розрахунками із соціального страхування

1140

-

1021

за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

-

45435

касі

1161

-

-

казначействі

1162

-

45435

установах банків

1163

-

-

дорозі

1164

-

-

іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

-

-

національній валюті

1176

-

-

іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

-

46456

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

-

846270

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

-

1066208

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовий результат

1420

-

-220959

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

-

845249

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

за цінними паперами

1500

-

-

за кредитами

1510

-

-

інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

-

199

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

-

за кредитами

1550

-

-

за одержаними авансами

1555

-

-

за розрахунками з оплати праці

1560

-

822

за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

інші поточні зобов’язання, з них:

1575

-

-

за цінними паперами

1576

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

-

1021

 
 
 

 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

-

846270

 

 

Керівник (посадова особа)                                                                                              ГОЛУБЕНКО ВМ

 

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)                                                                                ОНУФРІЄВА ІС