Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101

«Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

Установа

 

 

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

КОДИ

2019

07

01

 

34211380

5120283904

430

01009

85.31

 

 
за ЄДРПОУ

 

 

Територія                                            Шевченкове                                                                             за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма

господарювання                               Комунальна організація (установа, заклад)

 

за КОПФГ

 

 

Орган державного управління     Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи           за КОДУ Вид економічної діяльності                   Загальна середня освіта                                                           за КВЕД

Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна

 

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за перше півріччя 2019 року

 

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Стаття

 

Код рядка

 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

-

-

Бюджетні асигнування

2010

2676365

-

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

28695

-

Доходи від продажу активів

2030

-

-

Фінансові доходи

2040

-

-

Інші доходи від обмінних операцій

2050

-

-

Усього доходів від обмінних операцій

2080

2705060

-

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

-

-

Неподаткові надходження

2100

-

-

Трансферти

2110

-

-

Надходження до державних цільових фондів

2120

-

-

Інші доходи від необмінних операцій

2130

-

-

Усього доходів від необмінних операцій

2170

-

-

Усього доходів

2200

2705060

-

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

-

-

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

2717813

-

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

7574

-

Витрати з продажу активів

2230

-

-

Фінансові витрати

2240

-

-

Інші витрати за обмінними операціями

2250

210

-

 
 
 

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

2725597

-

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

-

-

Інші витрати за необмінними операціями

2310

-

-

Усього витрат за необмінними операціями

2340

-

-

Усього витрат

2380

2725597

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

-20537

-

 

 

 

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

 

Найменування показника

 

Код рядка

 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

-

-

Оборона

2430

-

-

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

-

-

Економічна діяльність

2450

-

-

Охорона навколишнього природного середовища

2460

-

-

Житлово-комунальне господарство

2470

-

-

Охорона здоров’я

2480

-

-

Духовний та фізичний розвиток

2490

-

-

Освіта

2500

2725597

-

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

-

-

УСЬОГО:

2520

2725597

-

 

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

 

 

Стаття

 

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

план на звітний рік

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 4 мінус графа 3)

план на звітний рік із урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 7 мінус графа 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

-

-

-

-

-

-

Неподаткові надходження

2540

-

-

-

-

-

-

Доходи від власності та підприємницької діяльності

 

2541

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

2542

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Інші неподаткові надходження

2543

-

-

-

-

-

-

Власні надходження бюджетних установ

 

2544

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Доходи від операцій з капіталом

2550

-

-

-

-

-

-

Офіційні трансферти, з них:

2560

-

-

-

-

-

-

від органів державного управління

2561

-

-

-

-

-

-

Цільові фонди

2570

-

-

-

-

-

-

Надходження державних цільових фондів

2580

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Надходження Пенсійного фонду України

 

2581

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 
 
 

 

 

Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

2582

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Надходження Фонду соціального страхування України

 

2583

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Інші надходження

2590

-

-

-

-

-

-

Усього доходів

2600

-

-

-

-

-

-

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

 

2610

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Використання товарів і послуг

2620

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти, з них:

2640

-

-

-

-

-

-

органам державного управління інших рівнів

 

2641

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Соціальне забезпечення

2650

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2660

-

-

-

-

-

-

Нерозподілені видатки

2670

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

2680

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти, з них:

2690

-

-

-

-

-

-

органам державного управління інших рівнів

 

2691

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Внутрішнє кредитування

2700

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

2710

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

2780

-

-

-

-

-

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

-

-

-

-

-

-

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

 

Стаття

 

Код рядка

 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

2152350

-

Відрахування на соціальні заходи

2830

473537

-

Матеріальні витрати

2840

99500

-

Амортизація

2850

-

-

Інші витрати

2860

210

-

Усього

2890

2725597

-

 

 

Керівник (посадова особа)                                                                                              ГОЛУБЕНКО ВМ

 

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)                                                                                ОНУФРІЄВА ІС