КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

між директором та профспілковим комітетом

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

на 2017 – 2021 роки

 

 

Схвалено на зборах трудового колективу 9 лютого 2017р.,

                                        пр. №5

 

Уповноважені представники сторін:

 

Директор

_________В.М.Голубенко

Голова профкому

____________Ж.В.Галанова

     М.П.                                                                   М.П.

 

 

 

 

«____»____________2017 року

Зареєстровано_______________

_____________________________________________________________________________

(реєструючий орган)

                                                    

Реєстраційний номер ________ від «____»____________2017р.

Керівник реєструю чого органу______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І.  Загальні положення

 

   1.1. Колективний договір між адміністрацією Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 в особі директора навчального закладу та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації закладу (далі – профспілковий комітет)  в особі його голови  (далі – Сторони) укладено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Галузевої, обласної, районної угод, законів про освіту та інших законодавчих актів України.    

  

   1.2. Колективний договір ухвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 5 від  09.02.2017 року.

  

   1.3. Даний Договір укладений на 2017  -  2021 роки. Він набуває чинності від дня його підписання Сторонами, та діє до прийняття нового.

  

   1.4. Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (№№ 1-13).   

  

   1.5. Положення даного Договору діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання працівниками, адміністрацією,   профспілковим комітетом   та поширюються на всіх працівників закладу.

  

   1.6. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом колективного договору.

  

   1.7. Жодна із Сторін, що уклала цей Договір, не може протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

  

   1.8. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди, вносяться без проведення переговорів. Інші зміни та доповнення або припинення дії Договору – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

   - одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо змін та доповнень у Договір;

  - у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

   - після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін і доповнень оформляється відповідний протокол.

   Зміни та доповнення до Договору і підлягають обов’язковій реєстрації.

  

   1.9. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії даного Договору.

  

   1.10. Умови Договору, які погіршують у порівнянні з чинним законодавством і угодами положення працівників, є недійсними.

  

   1.11. У разі реорганізації закладу колективний договір зберігає чинність протягом строку на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін.

  

   1.12. Договір доводиться повноважними особами Сторін до відома всіх працівників. Адміністрація забезпечує протягом всього терміну дії Договору ознайомлення з ним під розписку щойно прийнятих працівників.

 

   1.13. Директор, при необхідності, видає накази щодо виконання окремих зобов’язань, положень Договору із зазначенням відповідальних сторін, строків виконання, заходів впливу за порушення тощо.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку.

 

Директор зобов’язується

 

    2.1. Забезпечити ефективну діяльність   Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи закладу, поліпшення становища працівників.

 

   2.2. Спрямовувати діяльність працівників закладу на створення умов для безумовної  реалізації прав громадян на освіту.

 

   2.3. Сприяти створенню фонду розвитку Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 та  підтримки учасників навчально-виховного процесу.

 

   2.4. Забезпечити надання платних послуг закладом відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМ України від 27 серпня 2010 р. №796 (із змінами).

 

   2.5. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

  

   2.6. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п..

 

   2.7. Забезпечити встановлення в закладі п’ятиденного робочого тижня (загальними вихідними днями є субота і неділя) з тижневою нормою роботи працівників згідно законодавства.   

  Запровадити   для окремих категорій працівників – сторожів (постійно) і кочегарів (на період опалювального сезону),  яким не може бути додержана встановлена   щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала б визначеної Мінсоцполітики норми. (Вихідні дні таким працівникам надавати в різні дні тижня почергово згідно з графіком змінності).

 

   2.8. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1.ст.40 КЗпП України.

  

   2.9. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками  переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).

    

   2.10. Сприяти працевлаштуванню випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

   

   2.11. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

  

   2.12. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права та пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

  

   2.13. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

   - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які не мають повного навантаження;

   - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників даного закладу, працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

  

   2.14. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

  

   2.15. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

  

   2.16. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в закладі не виконується законодавство про працю, охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.38 КЗпП України, ст.7 Закону України «Про охорону праці»).

  

   2.17. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

  

   2.18. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

  

   2.19. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових чи зміну чинних умов праці, зокрема, педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

  

   2.20. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

  

   2.21. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років)   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому в повному обсязі відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством.

  

   2.22. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно під розписку.

    Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами.

    Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

    Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.

  

   2.23. Затверджувати кошториси, штатний розпис навчального закладу разом з профспілковим комітетом.

  

   2.24. Погоджувати з профкомом:

   - запровадження змін, перегляд умов праці;

   - час початку і закінчення роботи, розклад уроків, навчальних занять, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини,  застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості умов не дозволяють встановити перерву.  

 

    2.25. При складанні розкладів уроків і навчальних занять, уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між ними (так званих «вікон»). Передбачати оптимальний режим роботи:

   - для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 3-х років;

   - для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

  

   2.26. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

  

   2.27. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише  за згодою працівника.

  

   2.28. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

  

   2.29. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профспілкового комітету з оплатою її згідно з чинним законодавством.

  

   2.30. У разі запровадження чергування в закладі завчасно узгоджувати з профспілковим органом графіки, порядок і розміри компенсації.

  

   2.31. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні дні тільки з дозволу профспілкового комітету і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством (ст.71 КЗпП України).

    

   2.32. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.

  

   2.33. Графіки щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом

   - не пізніше 5  січня поточного року для технічного і обслуговуючого персоналу;

   - не пізніше 10 травня поточного року для педагогічних працівників.

   Доводити графіки до відома працівників.

  

   2.34. Повідомляти письмово працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України «Про відпустки»).

  

   2.35. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

   - порушення терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

   - несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст.10,21 Закону України «Про відпустки»).

  

   2.36. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати в розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови КМ України від 14 квітня 1997 року №346).

    Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про відпустки».

  

   2.37. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні).

  

   2.38. Надавати відпустку (або її частину) педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова КМ України від 14 квітня 1997 року №346).

  

   2.39.  Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

  

   2.40. Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку окремим категоріям працівників з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів.

   (Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватись додаткова відпустка до 7 календарних днів щорічно - додаток №1).            

      Конкретну   тривалість  такої відпустки встановлювати щорічно трудовим договором за погодженням з профспілковим комітетом.

  

   2.41. Надавати щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів жінкам, які працюють і мають  двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або жінці, яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку.  

   За наявності декількох підстав загальна тривалість цієї відпустки не повинна перевищувати 17 календарних днів (ст.19 Закону України «Про відпустки»).

   Зазначену відпустку надавати працівникам понад щорічні відпустки (основну і додаткові)   протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого в цьому році працівником часу і дати народження дитини (до чи після цієї дати), у зручний для працівника час за його заявою, поданою на ім’я директора школи  (з урахуванням правової експертизи цього питання,   проведеної Мінпраці разом з Мін’юстом та Головним науково-експертним управлінням Апарату ВР).

 

   2.42. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 закону України «Про відпустки»).

  

   2.43. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

       Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

  

   2.44. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а в разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

   Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії з розгляду індивідуальних трудових спорів.

  

   2.45. Не допускати звільнення інвалідів з ініціативи адміністрації, переведення на іншу роботу, без їх згоди, з мотивів інвалідності, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його (інваліда) здоров’я перешкоджає  виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів (ст. 17 Закону України «Про основи захищеності інвалідів в Україні»).

  

   2.46. Розглядати питання  і приймати рішення згідно з чинним законодавством стосовно працівників, які:

- не виконують колективний договір;

- порушують трудове законодавство;

- не дотримуються (порушують) Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

  

   2.47. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

  

   2.48. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

  

   2.49. Забезпечувати постійний контроль за дотриманням чинного законодавства з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.

  

   2.50. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

 

 

Сторони   домовились:

 

   2.51. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методичних об’єднань і вчителям, що мають навантаження в об'ємі не більше 18  годин, іншим працівникам в залежності від умов.

       Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої  педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу за умови дотримання санітарних правил та норм.

 

   2.52. Затверджувати посадові обов’язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом.  

  

   2.53. Вживати спільно з профспілковим комітетом заходи: для розробки, прийняття чи подовження терміну дії правил внутрішнього розпорядку; для визначення  режиму роботи закладу  та режиму (графіків) роботи працівників; щодо застосування підсумкового обліку робочого часу.

  

   2.54. Періодично заслуховувати на зборах трудового колективу та профспілкових зборах, засіданнях профспілкового комітету, нарадах при директорові питання про стан дотримання чинного трудового та освітянського  законодавства в закладі.

  

   2.55. Надавати відпустки без збереження заробітної плати лише за наявності особистої заяви працівника.

  

   2.56. Утримуватись від  протестних акцій, страйків  з питань, включених до Договору, за умови їх вирішення  у встановленому законодавством порядку.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення зайнятості.

 

Директор зобов’язується:

  

   3.1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію, перепрофілювання закладу, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджене з профспілковим комітетом, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільнюються.

  

   3.2.   При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профспілковим комітетом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

 

   3.3. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

 

   3.4. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів у закладі.

 

   3.5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп, робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

  

   3.6. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладі незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

  

   3.7. При необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:

   - повідомляти не пізніше, як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням закладу, скороченням чисельності або штату працівників;

   - вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.;

   - направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.

  

   3.8. При зміні власника   Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише в разі скорочення чисельності або штату.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

  

   3.9. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

  

   3.10. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України. Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга ст. 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

  

   3.11. Надавати матеріальну допомогу звільненим працівникам за скороченням штатів за рахунок коштів профспілкового бюджету.

 

Сторони домовились:

 

   3.12. Проводити спільні консультації з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників, за винятком ліквідації закладу.

 

    3.13. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:

   - особам перед пенсійного віку;

   - особам, що мають двох дітей віком до 14 років.

 

   3.14. Застосовувати при оптимізації навчальних закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах та державних установах.

 

 

РОЗДІЛ ІV. Оплата праці.

Директор зобов’язується:

  

   4.1. Забезпечити в закладі гласність умов праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють умови оплати праці, встановлені нормативно-правовими актами чи визначені в колективному договорі.

 

   4.2.  Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови впровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат встановлювати з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, зокрема, мови оплати праці в закладі  погоджувати з профспілковим органом.

 

   4.3. Виплачувати працівникам закладу заробітну плату в грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць:

   аванс 14 числа,

   остаточний розрахунок 29 числа.

   Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлювати  в сумі не менше за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

   У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

  

  4.4. Заробітну плату за період відпустки виплачувати  не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки.

   У випадку затримки виплати відпускних на вимогу працівника відпустка переноситься на інший період.   

        

   4.5. Своєчасно подавати до ЦБШ  районного відділу освіти табелі обліку робочого часу, для нарахування  заробітної плати.

 

   4.6. Дотримуватись діючого законодавства щодо відрахувань із заробітної плати.

 

   4.7. Встановлювати розміри доплат та надбавок працівникам  (за стаж, перевірку зошитів, класне керівництво, завідування кабінетами, за суміщення  посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, без звільнення від своєї основної роботи тощо) відповідно до законодавства.

   (Розміри доплат та надбавок працівникам  - додаток №2).

 

   4.8. Встановлювати працівникам, які  виконують  поряд  з  основною  роботою,  обумовленою  трудовим  договором, обов’язки тимчасово  відсутнього  працівника  без  звільнення  від  своєї  основної  роботи,  доплату  за виконання  цих  обов’язків у  розмірі до  50% посадового  окладу (ставки  заробітної  плати).

      Таку доплату  може  бути  встановлено, не  одному, а  декільком  працівникам,  якщо  на  них  покладено  обов’язки  тимчасово  відсутнього  працівника,   з  використанням  на  цю  мету  усієї  економії в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  в  кошторисі  за  посадою  відсутнього  працівника (при дотриманні умов, визначених в абз.1 цієї статті).

   Доручення такої роботи - як  виконання  обов’язків тимчасово  відсутнього працівника,   оформляти  наказом,   вказавши  в ньому  конкретний  розмір  доплати (у  відсотках  до  посадового  окладу (ставки заробітної  плати) і  ознайомивши  з  ним  працівника під  розпис. 

  

   4.9. Проводити додаткову оплату педагогічним працівникам (крім заробітної плати, розмір якої встановлено при тарифікації),  за всі години педагогічної роботи, виконаної понад норму в порядку заміщення тимчасово відсутніх колег, яка обчислюється з погодинного розрахунку, виходячи із розміру встановленої ставки заробітної плати.

    Проводити оплату праці педагогічному працівнику з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження у відповідності з п.73 і п.68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,  якщо заміна триватиме понад два місяці

 

   4.10. Виплачувати працівникові, якщо у зв’язку з виконанням розпорядчих функцій на нього покладаються обов’язки з тимчасового замісництва,  різницю між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує.

 

   4.11.   Письмово повідомляти працівників, при кожній виплаті заробітної плати, про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України).

  

   4.12. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

  

   4.13. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки або не менше обсягу, що визначений трудовим договором.  На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям.   Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

  

   4.13. Вживати заходів для забезпечення учителів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості старатись довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

  

   4.14. З метою дотримання вимог чинного законодавства при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

   - не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів, за завідування якими  встановлюється додаткова оплата;

   - забезпечувати, при необхідності, оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

  

   4.15. Здійснювати відповідні доплати керівникам працівникам навчального закладу, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків щодо завідування відповідними навчальними кабінетами чи обов’язків класних керівників.

 

   4.16. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати).

  

   4.17.  Здійснювати оплату праці за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні в подвійному розмірі.

  

   4.18. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективного договору з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі.

  

   4.19. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

  

   4.20.  Здійснювати:

   - індексацію грошових виплат працівникам згідно з індексом росту цін на споживчі товари та послуги відповідно діючого законодавства;

   - компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати в зв’язку з порушення термінів її виплати згідно індексу росту цін на споживчі товари в порядку, визначеному законодавством.

  

   4.21. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги.

  

   4.22. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

   - заміщення тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало не більше двох місяців;

   - оплати праці працівників інших закладів, які залучаються до педагогічної роботи.

 

   4.23. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з  числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

  

   4.24. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи тощо) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

   (Перелік організаційно - педагогічних видів робіт додаток №3).

   При відсутності такої роботи оплату здійснювати з розрахунку не менше двох третин заробітної плати (ст.113 КЗпП України, п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

 

   4.25. У випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення (крім виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням).

  

   4.26. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.113 КЗпП України, ст. 7 закону України «Про охорону праці»).

  

   4.27. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду  (ст.10 закону України «Про охорону праці»).

  

   4.28. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

   - з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п.1,26 ст.40 КЗпП України у розмірі, не менше середнього місячного заробітку – ст.44 КЗпП України;

  - у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3 ст.36 КЗпП України) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат;

   - якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір за власним бажанням з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства про працю (ст.38 КЗпП України) у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку - ст.44 КЗпП України, ст.7 Закону України «Про охорону праці».

  

   4.29. При звільненні працівника виплату всіх сум, що належать йому від закладу, проводити в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, зазначені суми виплачувати не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, письмово повідомляти працівника перед виплатою зазначених сум.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

  

   4.30. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства про працю, зокрема, за виконанням договірних гарантій з оплати праці та терміном її виплати.

  

   4.31. Надавати консультації та правову допомогу працівникам – членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти інтереси в комісіях трудових спорів та судах.

  

   4.32. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст., ст.41, 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст.36 Закону України «Про оплату праці», ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

  

   4.33. Звертатися до прокуратури з приводу порушення законності для перевірки виконання законів за заявами членів профспілки та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України «Про прокуратуру»,  ст.259 КЗпП України).

  

   4.34. Повідомляти про  факти порушень щодо оплати праці вищестоящий профспілковий орган, галузеву правову інспекцію праці та Державну інспекцію праці.

 

   4.35. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про оплату праці.

 

Сторони договору домовились:

 

   4.36.  Вирішувати спільно з профспілковим комітетом умови оплати праці працівників закладу  відповідно  до ст. 15 Закону України «Про оплату праці»  та ст.ст. 97, 247 КЗпП України .

 

   4.37. Педагогічне навантаження узгоджувати з профспілковим комітетом: попереднє – до літньої відпустки, остаточне  - до 01 вересня. Доводити тарифікаційні списки до відома працівників під розпис.

        

   4.38. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

 

 

 

РОЗДІЛ V. Охорона праці.

Директор зобов’язується:

    5.1.  Забезпечити суворе дотримання працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

 

    5.2. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами.

          

    5.3. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці / ст. 19 Закону "Про охорону праці"/.

 

   5.4. Створити комісію для атестації робочих місць. Проводити   атестацію робочих місць один раз в 5 років.

 

   5.5. Обрати уповноваженого з питань охорони праці на зборах колективу. Створити умови для виконання функцій адміністративно-громадського нагляду за охороною праці згідно Положення «Про адміністративно-громадський нагляд».

          

   5.6. Проводити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

 

   5.7. Забезпечити виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення діючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій в Шевченківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1.

   (Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища – додаток №4).

     У термін до 15 жовтня щорічно забезпечувати виконання заходів щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

  

   5.8. При прийнятті на роботу ознайомлювати під розписку працівника згідно зі ст.5 Закону України «Про охорону праці» про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про права працівника на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах.

 

    5.9. Згідно із законодавством забезпечити своєчасне й у повному обсязі надання працівникам пільг і компенсацій за роботу в важких і шкідливих умовах праці. Зокрема:

   5.9.1.  На підставі атестації робочих місць

- надавати додаткові оплачувані відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. 

    Конкретну  тривалість такої відпустки встановлювати трудовим договором залежно від результатів атестації  та часу зайнятості працівника в цих умовах.

   (Список виробництв, цехів, професій і посад  із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах яких дає право на щорічну додаткову відпустку - додаток №5).

   5.9.2. Без проведення атестації робочих місць

   - здійснювати працівникам доплату в розмірі 10% за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також за прибирання туалетів;

   - надавати додаткові оплачувані відпустки за особливий характер праці окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я .

Конкретну її тривалість встановлювати щорічно   за погодженням з профспілковим комітетом   залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

   (Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці  - додаток №6).

 

   5.10. Забезпечувати безкоштовно працівників:

   - Спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального захисту.

  (Перелік професій і посад працівників, які отримують безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту - додаток №7).

   - Миючими та знешкоджувальними засобами.

  ( Перелік професій і посад, робота яких пов’язана із забрудненням і яким безкоштовно видається мило - додаток №8).

 

   5.11. Забезпечити умови праці жінок і неповнолітніх згідно із законодавством. Не допускати до робіт із переміщення вантажів поверх межі допустимих норм.

 

   5.12. Забезпечити безкоштовне проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних і психіатричних оглядів працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами праці, або там, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового огляду осіб віком до 21 року.

 

   5.13. Не допускати працівників навчального закладу (в тому числі за їх згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.

 

   5.14. Забезпечити комплектування медичного кабінету навчального закладу медичним обладнанням та медикаментами.

        Забезпечити комплектування медичними аптечками кабінетів з підвищеною небезпекою. (Перелік кабінетів з підвищеною небезпекою - додаток №9).

          Забезпечити належне утримання, згідно із санітарними нормами, побутових приміщень навчального закладу.

 

   5.15. Надати можливість працівникам, яким через умови виробництва перерву для відпочинку і харчування встановити не можна,   приймати їжу протягом робочого часу. Порядок і місце приймання їжі встановлювати за погодженням з профкомом. (Перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд - додаток №10).

 

   5.16. Обладнати куточки з охорони праці пам’ятками та інструкціями за професіями, навчальними посібниками і т.п..

 

   5.17. Домагатись виділення коштів на фінансування профілактичних заходів з охорони праці в   розмірі 0,2%  від фонду оплати плати.

 

   5.18. До 15 січня щорічно проводити аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань.   За результатами аналізу   розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та професійних захворювань у закладі.

 

   5.19. В разі нещасного випадку забезпечити своєчасне подання відповідної документації на потерпілих у Регіональний Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.

 

   5.20. Проводити навчання  працівників навчального закладу з питань охорони праці  та перевірку їх знань.

 

   5.21. Брати участь у проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

 

   5.22. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних і шкідливих умов праці в навчальному закладі та забезпеченням працюючих необхідним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

 

   5.23. Організувати роботу громадських інспекторів з охорони праці, спільно з адміністрацією закладу проводити їх навчання із залученням фахівців державних і профспілкових органів.

 

   5.24. Брати участь:

   - у визначенні напрямків використання коштів фонду охорони праці;

   - розслідуванні нещасних випадків та розробленні заходів щодо їх запобігання.

 

   5.25. Виносити на розгляд зборів, засідань профкому питання стану умов і охорони праці.

 

 

 

 

 

 Сторони договору домовились:

 

         5.26. Постійно здійснювати адміністративно-громадський контроль за виконанням заходів з охорони праці передбачених колективним договором та  законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку».

 

         5.27. Забезпечити реалізацію комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в закладі.

 

         5.28. Здійснювати впровадження системи обліку і аналізу виробничого травматизму в НВК. Доводити відповідні дані до працівників школи.

 

           5.29.   Встановити  порядок і місце приймання їжі протягом робочого часу для працівників (сторожів – протягом року,   кочегарів - на період опалювального сезону),    які за умовами виробництва   не мають  права відлучатися з робочого місця  та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

 

         5.30. Приймати участь у Всеукраїнському конкурсі-огляді з охорони праці, відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії МОН України та Президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки.

 

         5.31. Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства.

        

 

 

РОЗДІЛ VІ. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації.

 

Директор зобов’язується:

 

   6.1. Сприяти виплаті працівникам премій, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи,  згідно затвердженого спільно з профспілковим комітетом Положення.  

   (Положення про преміювання працівників за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків – додаток № 11).

 

    6.2. Сприяти наданню технічному і обслуговуючому персоналу закладу матеріальної допомоги, в тому числі і на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

 

   6.3. Забезпечити надання педагогічним працівникам матеріальної допомоги на  оздоровлення відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту».  

 

   6.4. Забезпечити надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до затвердженого спільно з профспілковим комітетом Положенням.

   (Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам   за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків -                          додаток № 12).

 

    6.5.  Забезпечувати також надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків  педагогічним працівникам  при звільненні їх серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи та відповідних досягнень.

 

     6.6. Виплачувати працівникам, які направляються у відрядження, добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку й розмірах, встановлених законодавством. За відрядженими працівниками зберігати протягом усього часу відрядження місце роботи (посаду) і середній заробіток.

 

     6.7.  Не направляти жінок, що мають дітей від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда у відрядження без їх згоди (ст.177 КЗпП України).

   Створити умови для проходження працівниками курсів підвищення кваліфікації за індивідуальною   або очно-дистанційною формами.

 

     6.8. Забезпечити збереження місця роботи, посади і середнього заробітку працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення (статті 119 Кодексу законів про працю України). 

 

    6.9.  Сприяти відрахуванню не менше як 0,3 % фонду заробітної плати на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу на рахунок районної організації профспілки працівників освіти.

        Сприяти духовному і культурному розвитку працівників, створенню необхідних умов для реалізації особистості.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

 

     6.9. Представляти інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування.

 

     6.10. Організувати, при потребі, надання допомоги у вирішення побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку в профспілковій організації.

  

     6.11.  Перевіряти стан організації медичного обслуговування працівників та членів їх сімей.

 

     6.12.  Організовувати проведення «днів здоров’я», виїздів на природу, організації екскурсій тощо.

 

     6.13. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т.д..

 

Сторони зобов’язуються:

 

      6.14. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсії за вислугу років та за віком.

 

      6.15. Створити можливість одержання працівниками закладу гарячого харчування.   

 

      6.16. Сприяти участі  працівників в спортивних змаганнях, спартакіаді серед працівників району.

 

      6.17. Сприяти участі працівників у місцевих, регіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності тощо.

 

      6.18. Спільно розподіляти фонд матеріального заохочення, встановлювати розміри премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат і моральних винагород і заохочень.

 

     

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ. Гарантії діяльності профспілкової організації.

 

Директор зобов’язується:

     

       7.1.  Забезпечити гарантії прав профспілок, встановлені   Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.  

 

       7.2. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації його права на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

   На запит профспілкового комітету надавати в тижневий термін інформацію з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку закладу та виконання колективних договорів і угод.

     

         7.3.Безоплатно надавати профспілковому комітету  приміщення  для проведення зборів, засідань тощо, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку для забезпечення його діяльності      (ст.249 КЗпП України).

 

          7.4. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків  з подальшим їх перерахуванням на рахунок райкому профспілки не пізніше 3-х банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

 

         7.5. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та профспілкового активу, підвищенню їх кваліфікації.

         

         7.6. Забезпечити звільнення від основної роботи представників профспілкових органів для участі  у статутних заходах на різних рівнях,   а також на час короткострокового навчання, із збереженням   середньої заробітної плати.

     Надавати голові профспілкового комітету, іншим членам профспілкового комітету (за аргументованим поданням голови) вільні від роботи дні в канікулярний період чи під час призупинення навчального процесу для (за) виконання ними громадсько-профспілкові повноваження та обов’язки в інтересах членів колективу.

 

      7.7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профспілкових органів дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими органами.

 

      7.8. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

 

     7.9. Враховувати активну і сумлінну працю членів профспілкових органів, які здійснюють свої повноваження щодо захисту прав і інтересів працівників на громадських засадах,  при встановленні   моральних і матеріальних заохочень з нагоди професійних, державних свят  тощо.

    Враховувати активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів спілчан голови первинної профспілкової організації, який здійснює свої повноваження на громадських засадах, при встановленні щорічної винагороди (премії тощо).

 

    7.10. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх підрозділів і служб закладу (їдальня, медичний кабінет, котельня тощо) для здійснення профспілковим комітетом наданих профспілкам прав громадського контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

 

    7.11. Гарантувати участь членам профспілкового комітету в підготовці проекту Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку, змін та доповнень до них.

 

    7.12. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації з профспілковими органами, інформувати профспілковий комітет про плани і напрями розвитку закладу, забезпечувати участь представників профспілкового комітету у нарадах, засіданнях адміністрації.

 

(Перелік питань (документів) соціально-економічного і юридичного характеру, що стосуються прав та інтересів працівників, які   погоджуються  з профспілковим  комітетом - додаток №13).

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ. Контроль за виконанням колективного договору.

 

Сторони зобов’язуються:

 

     8.1. Періодично проводити зустрічі адміністрації і профспілкового комітету для взаємного інформування про стан виконання колективного договору.

          Спільно визначати необхідні заходи з організації виконання колективного договору.  

 

     

    8.2. Здійснювати систематичний контроль за його виконанням як самостійно кожною із Сторін, так і спільно.

 

      8.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання колективного договору, щорічно  заслуховуючи звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу не пізніше 30 січня.

   Перед звітами здійснювати перевірку стану виконання колективного договору комісією із рівного числа представників кожної із сторін  з оформленням відповідних актів, зміст яких доводити до відома трудового колективу. Акти зберігати впродовж дії колективного договору.

 

     8.4. У разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов’язань (положень) аналізувати причини та вживати заходи щодо забезпечення їх реалізації.

 

    8.5.  Надрукувати цей колективний договір та забезпечити повідомну його реєстрацію.  

 

    8.6. Кожна із сторін безпосередньо несе відповідальність за виконання взятих на себе  зобов'язань.

 

 

 

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток №1

                                                                                                       до колективного договору

 

 

перелік

посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватись додаткова відпустка      до   7 календарних днів щорічно

 

 

Посада 

Максимальна тривалість додаткової відпустки, календарних днів 

 Керівник  закладу ,   заступники  керівника

7

 Зав. господарством

7

 Бібліотекар

7

 Повар

7

 Секретар (секретар-друкарка, друкарка)

7

 Середній медичний персонал

7

 

      Прим.:    - Додаткові дні відпочинку надаються відповідно до обліку понад нормованого відпрацьованого часу  та оформляється наказом  .

                      - Додаткова відпустка додається до основної  відпустки як засіб морального стимулювання та компенсацію за роботу  в  понад нормований час

         - Конкретна   тривалість  такої відпустки встановлюється  щорічно   за погодженням з профспілковим комітетом та враховуючи Рекомендації  Міністерства праці і соціальної політики України .

           - У разі, якщо особа виконує функціональні обов’язки за декількома напрямками, то додаткова відпустка надається за однією з категорій

 

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №2

                                                                                                   до колективного договору

 

 

 

Розміри

щомісячної надбавки за стаж

педагогічної роботи, працівникам бібліотеки, медичним працівникам

відповідно до постанов КМ України

від 31.01.1001 №78, від 22.02.2005 №84, від 29.11.2009 №1418

Стаж роботи 

     Розмір надбавки за вислугу років   у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати)

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

10 відсотків

20 відсотків

30 відсотків

 

 

Розміри

  доплат для працівників за виконання окремих видів педагогічної та іншої діяльності  

відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом МОН України                                              від 15.04.1993 №102 (із змінами)

                                            

 За що установлюються

Розмір 

За класне керівництво

- 20% від ставки заробітної плати у 1-4 класах

- 25% від ставки заробітної плати у 5-11 класах

- 50% відповідних розмірів доплат в класах (кл.комплектах,групах)   з числом учнів менше 12 учнів

За перевірку зошитів

- 15% від ставки заробітної плати вчителям початкових класів

      (Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження.

     Якщо в 1-4 класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів,передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів)

- 20% від ставки заробітної плати за перевірку письмових робіт з мов та літератури

- 15%  від ставки заробітної плати за перевірку письмових робіт з математики вчителям 5-11 класів

- 10% від ставки заробітної плати за перевірку письмових робіт з іноземної мови вчителям 5-11 класів

За завідування навчальними кабінетами

- 10-13% від посадового окладу (ставки заробітної плати)

    (Конкретний розмір визначає керівник за погодженням з профспілковим комітетом)

За завідування майстернею 

- 15-20% від  ставки заробітної плати

   (Конкретний розмір визначає керівник за погодженням з профспілковим комітетом)

За завідування бібліотекою

-5-15% від посадового окладу

   (Конкретний розмір визначає керівник за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір підручників, з якими ведеться робота)

За проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів

- 10-40% від  ставки заробітної плати                                               /від10 до 19 класів-10%                                                           від 20 до 29 класів – 20%                                                       від 30 і більше – 30-40%/.

За ведення діловодства  (при відсутності в штатному розписі секретаря)

- 10% від посадового окладу (ставки заробітної плати)

 

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

Розміри                                                                                                              підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом МОН України                                              від 15.04.1993 №102 (із змінами)

 

Найменування підвищення

Відсоток посадового окладу (ставки заробітної плати)

За педагогічні звання

 

Учитель-методист

15

 Педагог-організатор-методист, практичний психолог-методист, керівник гуртка – методист, старший учитель

10

За роботу в певних типах навчальних закладів

 

Керівні та педагогічні працівники гімназій, ліцеїв

10

Інші підвищення

 

Керівники шкіл та їх заступники з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами продовженого дня залежно від кількості таких груп у закладі

5

 

Розміри

надбавок і доплат працівникам

відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України

 від 26.09.2005 №557  (із змінами)

                                                Надбавки

Розмір

За що установлюються

   До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)

 

 

 - за високі досягнення у праці

  - за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання)

 - за складність, напруженість у роботі

   20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

 

- за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту»

15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

 

- за спортивне звання «майстер спорту міжнародного класу»

10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

-  за спортивне звання «майстер спорту»

    (Прим. Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.)

 

 

Доплати

До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)

 

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

- за суміщення професій (посад)

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт

До 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) 

 

- за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку

10 відсотків посадового(місячного)  окладу 

- за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів

 

 

 

        

 

     Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток №3

                                                                                                   до колективного договору

 

 

ПЕРЕЛІК

організаційно - педагогічних видів робіт.

               

   - Підготовка і оформлення документації / класних журналів, особових справ учнів, календарно-тематичного планування, табелів успішності, тощо/;

 

   - Оформлення кабінетів, підготовка роздаткового матеріалу для організації самостійної роботи учнів, тематичних папок, тощо;                                                                      

 

   - Оформлення  спортивних залів, спортивних площадок, підготовка  спортивного інвентарю, тощо;

 

    - Підготовка до виступів на батьківських зборах, педрадах, засіданнях методичних об’єднань, до відкритих уроків, виховних заходів, тощо;

 

    - Підготовка і організація навчальних екскурсій, походів;                   -

    

    - Підготовка і організація спортивних змагань,   вирішення організаційних питань щодо участі команд в змаганнях  різного рівня;

 

    - Перепис дітей дошкільного і шкільного віку по мікрорайону школи;

 

    - Робота з підвищення професійного рівня (самоосвітня діяльність): опрацювання матеріалів періодичних видань, педагогічної літератури, підготовка рефератів, творчих робіт, відвідування  бібліотек, методичних установ, консультації з колегами-наставниками, тощо.

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток №4

                                                                                                       до колективного договору

 

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці

і виробничого середовища

 

1. Організаційні заходи

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Строки виконання

Очікуваний результат

1.1.

Організація проведення перевірок уроків педпрацівників з високим рівнем травматизму серед неповнолітніх, який стався під час навчально-виховного процесу і в побуті, із заслуховуванням їх на нарадах та педрадах.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Покращення стану безпеки під час проведення навчального процесу та підвищення відповідальності педпрацівників

1.2.

Забезпечення контролю за виконанням посадових обов’язків, прав та відповідальності спеціалістів за виконання покладених на них функцій з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Поліпшення системи управління охороною праці та організації роботи відповідальних осіб з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності

1.3.

Забезпечення своєчасного розгляду стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, профілактики та запобігання дитячого травматизму під час проведення навчально-виховного процесу і в побуті на нарадах та педрадах.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Аналіз виробничого травматизму серед працюючих, дитячого травматизму під час проведення навчально-виховного процесу, в побуті та вжиття заходів щодо його запобігання.

 

2. Організаційно-технічні заходи

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Строки виконання

Очікуваний результат

2.1.

Забезпечити поступове виведення з експлуатації будівель і споруд закладу, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Створення безпечних умов праці при проведення навчально-виховного процесу та запобігання нещасним випадкам.

 

                           3. Навчання і поширення досвіду з питань охорони праці

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Строки виконання

Очікуваний результат

3.1.

Передбачати в планах роботи школи питання навчання і перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України № 15 від 236.01.2005р.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Підвищення якості підготовки спеціалістів та навчання з питань охорони праці.

3.2.

Забезпечити уведення елементів навчання з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності в усі види навчання (семінари, лекторії тощо).

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021р.р.

Забезпечення охорони праці і заходів, спрямованих на поліпшення безпеки, гігієни праці і профілактики виробничого травматизму.

3.3.

Проведення семінарів, конференцій, нарад з проблем охорони праці та безпеки життєдіяльності при проведенні навчально-виховного процесу, профілактики та запобігання дитячому травматизму в побуті.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Поліпшення навчання та поширення досвіду з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.4.

Забезпечити розроблення та виготовлення методичних пам’яток з охорони праці та безпеки життєдіяльності з узагальненням і поширенням досвіду роботи з охорони праці трудового колективу.

Адміністрація

Члени ПК

2017-

2021 р.р.

Покращення методичної допомоги працівникам

 

 

 

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток №5

                                                                                                          до колективного договору

 

СПИСОК

виробництв, цехів, професій і посад

із шкідливими і важкими умовами праці,

 зайнятість працівників на роботах яких дає право на щорічну додаткову відпустку

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року №679)

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів.

ХХХІІІ. Загальні професії в усіх галузях господарства

77

Кухар, який працює біля плити

4

87

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням парових та водогрійних котлів, що працюють на твердому мінеральному     паливі, під час їх завантаження:

       Ручним способом

       

 

 

 

7

 

 

Прим.:  - Дана відпустка надається залежно від  результатів атестації робочих місць.

             - Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка, передбачена ст.7 та пунктами 1 і 2 частини першої ст.8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток №6

                                                                                                        до колективного договору

 

 

С П И С О К

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

 від 13 травня 2003 року №679 із змінами)

№ п.п.

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки (кал.днів)

ХУІІ. Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога

Загальні професії медичних працівників закладів та установ …… освіти

133.

 Персонал медичний середній установ ….освіти

7

ХХІІ. Загальні професії за всіма галузями господарства

Інші види виробництв

 31.

Секретар-друкарка

7

 

Примітка: - Дана відпустка надається залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

                 - Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка, передбачена ст.7 та пунктами 1 і 2 частини першої ст.8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

 

 

            Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток №7

                                                                                                          до колективного договору

                                                       

П Е Р Е Л І К

професій і посад працівників, які отримують безкоштовно

 спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

Назва посади

Спецодяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту

Термін використання, місяців

1.

Двірник

Фартух х/б

12

2.

Комірник

Халат х/б

24

3.

Лаборант

Халат х/б, гумові рукавиці

18, чергові

4.

Машиніст (кочегар котельні). 

Костюм вогнезахисний, рукавиці комбіновані.

 Окуляри захисні.

12, 2

5.

Прибиральник службових приміщень

Халат х/б

12

6.

Слюсар-сантехник

Халат х/б

24

7.

Бібліотекар

Халат х/б

36

8.

Працівники кухні

Халат х/б, фартух, косинка

36

9.

Заступник по господарській частині (завгосп )

Халат х/б

24

10.

Вчитель трудового навчання

Халат х/б

24

11.

Вчитель хімії (під час проведення дослідів, практичних робіт)

Халат х/б

24

12.

Медична сестра

Халат х/б, косинка

36

 

          

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                Додаток № 8                     

                                                                                                       до колективного договору 

 

 

 

П Е Р Е Л І К

професій і посад, робота яких пов’язана із забрудненням

і яким безкоштовно  видається мило.

 

№ п/п

 Назва професій, посад

 

 

Кількість мила в місяць (грам)

1.

Медичній сестрі

400 г

2.

Кочегару котельної при ручному завантажені твердим паливом

400 г

 

3.

Прибиральниці службових  кабінетів, спортзалів, тощо

400 г

 

4.

 Робітникам харчоблоку

400 г

 

5.

Двірнику (при прибиранні території)

400 г

6.

Робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будівель (слюсарю-ремонтнику)

400 г

7.

Всім працівникам

При умивальнику повинно бути мило

 

 

 

 

            Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток №9

                                                                                                          до колективного договору

                                                       

 

П Е Р Е Л І К

кабінетів, санітарно-побутових приміщень, робота в яких повязана

з підвищеною небезпекою

 

 

 

                     1.  Хімічний кабінет.

 

                     2. Фізичний кабінет.

 

                     3. Кабінет компютерний.

 

                     4.  Кабінет трудового навчання і навчальна майстерня.

 

                     5. Спортивний зал (а також спортивні майданчики).

                

                     6.  Харчоблок.

 

                   7. Котельня.

 

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток №10

                                                                                                          до колективного договору

                                                    

ПЕРЕЛІК

 робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

 

 

 

1. Працівники котельні (в опалювальний період);

 

2. Сторожі (протягом року).

 

 

 

Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток №11

                                                                                                          до колективного договору

                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

__________________________________________________________

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                1.1.Положення про преміювання працівників  (далі - Положення) вводиться    з метою     матеріального   стимулювання   добросовісної   роботи   працівників   закладу   відповідно   до   їх    особистого   внеску   в   загальні результати роботи,  направлене на  підвищення   зацікавленості  працівників  у  підвищенні   якості   виконання ними посадових  обов’язків  і  функцій  та  визначає умови,  порядок преміювання та інші правила.

                 1.2. Дане      Положення  вводиться   на   підставі   положень  КЗпП   України, Закону України «Про оплату праці»   та на виконання наказу МОН України  від  26.09.2005 року    № 557     «Про     впорядкування    умов     оплати       праці та   затвердження    схем    тарифних    розрядів    працівників     навчальних закладів,  установ освіти та наукових установ» (із змінами і доповненнями).

 

  1. УМОВИ  І  ПОРЯДОК    ПРЕМІЮВАННЯ

 

        2.1. Преміювання працівників здійснюється у межах наявних бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом закладу на оплату праці.

        2.2. Преміювання працівників проводиться за підсумками роботи школи  за календарний рік і має враховувати конкретні показники діяльності закладу в цілому.

        2.3. Розмір премій працівникам визначається відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

       2.4. Премія надається за:

- добросовісне виконання посадових обов’язків;

- дотримання і виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов колективного договору, інших нормативно-правових актів, які регламентують трудову діяльність;

- своєчасне і якісне виконання правомірних вказівок адміністрації;

- виявлену ініціативу в роботі;

- творче відношення до поставлених завдань;

- активну участь у підготовці закладу до навчального року;

- дотримання вимог техніки безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- схвальні (аргументовані) відгуки учнів, батьків, колег про роботу працівника;

- добросовісне виконання громадських – профспілкових доручень в інтересах працівників.

       2.5. Премія нараховується за фактично відпрацьований час з урахуванням існуючих доплат, надбавок і підвищень до посадового окладу (ставки) працівника.

       2.6. Розмір премії працівникам визначається адміністрацією закладу спільно з виборним органом первинної профспілкової організації - профспілковим комітетом - та затверджується керівником   наказом, який є підставою для проведення  відповідних нарахувань бухгалтером.

        2.7. Розмір премії працівникам, які звільняються в зв’язку із виходом  на пенсію (за віком чи по інвалідності), або отримали соціальну відпустку впродовж календарного року, а також підлягають звільненню у зв’язку з реорганізацією навчального закладу, проводиться за відпрацьований ними час на загальних підставах згідно з даним Положенням.

        2.8. Розмір премії працівнику(-ам), до якого(-их) було застосовано, але зняте до закінчення одного року, дисциплінарне стягнення, визначається з врахуванням вимог даного Положення  за відпрацьований ним(и) час після офіційного зняття стягнення.

        2.9. Розмір премії працівнику(-ам), до якого(-их) було застосовано дисциплінарне стягнення, але протягом року з дня його накладення він(они) не був(ли) підданий(і) дисциплінарному стягненню, визначається з врахуванням вимог даного Положення за період, коли працівник(и) вважається(ються) таким(и), що не мав(ли) дисциплінарного стягнення.

        2.10. Наказ про преміювання працівників доводиться до відома членів трудового колективу керівником, або за його дорученням – заступником та повідомляється працівникам, які преміюються, під розписку.

 

  1. ПРИЧИНИ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЙ

 

   3.1. Премія не може бути призначена, якщо:

        3.1.1. працівник має дисциплінарне стягнення (догану), яке не зняте на момент преміювання;

        3.1.2. працівник систематично не виконує без поважних причин, обов’язків покладених на нього Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

        3.1.3. здійснив прогул (в тому числі був відсутній на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

        3.1.4. появлявся на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

і питання про   порушення трудової дисципліни, вказані в підпунктах 3.1.2, 3.1.3 і 3.1.4 передавались на розгляд профспілкового комітету чи трудового колективу   та є відповідні рішення.

  

 3.2. Позбавлення премії, передбаченої даним Положенням, визначається

наказом по школі з обов’язковим зазначенням конкретних  обставин, що стали причиною такої санкції, який повідомляється працівникові під розписку.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ

 

        4.1. Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник закладу. Громадський контроль здійснює  профспілковий комітет.

          

 

 

 

           Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Додаток №12

                                                                                                          до колективного договору

                                                       

                                                             

ПОРЯДОК

надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам  __________________________________________________________________ за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

           1.1. Дане Положення вводиться з метою удосконалення діяльності  педагогічних працівників  школи, стимулювання і заохочення їх за сумлінне виконання своїх обов’язків, активну позаурочну роботу з учнями, зміцнення навчально-методичної бази, підвищення рівня професіоналізму педпрацівників, їх відповідальності за доручену справу, розвиток творчої активності.

          1.2. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону України “Про освіту”, Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898  та цього Положення.

   1.3. Кошти на виплату винагороди передбачаються окремим рядком у кошторисі навчального закладу.

   1.4. Право на винагороду мають всі працівники навчального закладу, в тому числі і ті, що звільняються серед навчального року,    за виключенням тих, які:

- працюють за сумісництвом;

- мають не зняте дисциплінарне стягнення;

- перебували в трудових відносинах, але протягом відповідного періоду з різних причин жодного дня не працювали (непрацездатність, відпустка по догляду тощо).

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ.

2.1. Умовою надання винагороди є зайняття педагогічної посади на день видання наказу про виплату винагороди.

2.2. Розмір винагороди кожному працівнику визначається на спільному засіданні керівництва закладу та профкому в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу.

 Розмір винагороди працівникам, які звільняються  серед навчального року визначається  з урахуванням часу фактичної роботи та відповідних досягнень.

              2.3. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків згідно визначених критеріїв:   

            -  впровадження нових форм у навчанні і вихованні дітей;

            - розробка власних програм, посібників, публікації, проведення досліджень;

            - створення, збереження і розвиток матеріальної бази навчання,   оформлення навчального кабінету, виготовлення наочності;

             - проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів, проведення семінарів, майстер-класів для колег;

             -  підготовка та результативність учнів в олімпіадах, змаганнях, турнірах, конференціях МАН, різноманітних конкурсах учнівської творчості різного рівня;

             -  робота по підготовці творчих колективів, які займають призові місця в   оглядах (міських, районних, обласних, т.д.),  стають їх лауреатами, дипломантами;

             -  ефективна і результативна  спортивно-масова робота з учнями;

             -  активна участь   в конкурсах "Вчитель року", "Вихователь року", а також участь   в аукціоні педідей;

             -  досягнення працівниками   успіхів у навчанні та вихованні дітей за результатами перевірочних директорських робіт,  підсумками ДПА і ЗНО, результативної участі вихованців в шкільних та районних заходах, тощо;

             -  ефективна  і плідна робота з батьками учнів, батьківським комітетом по вихованню дітей;

             -  добросовісне виконання громадських – профспілкових доручень в інтересах працівників.              .

             2.4. Щорічна грошова винагорода педпрацівникам надається лише при відсутності у  працівників порушень виконавчої і трудової дисципліни.

   2.5. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу / ставки з/п/ з урахуванням підвищень.

   2.6. При визначенні розміру винагороди враховується період, що минув з часу видання минулорічного наказу про винагороду.

             2.7. Винагорода надається на підставі наказу керівника закладу, погодженого з профкомом.

 

      

       Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/

 

 

 

                                                                                                 Додаток №13

                                                                                                    до колективного договору

                                                    

ПЕРЕЛІК

 питань (документів) соціально-економічного і юридичного характеру, що стосуються прав та інтересів працівників,                                                          які   погоджуються  з профспілковим  комітетом.

 

Питання і документи

підстава

1.

Погодження на встановлення випробувального терміну строком від трьох до шести місяців

ст. 27 КЗпП

2.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ст. 142 КЗпП

3.

Входження члена виборного органу до складу атестаційної комісії

  Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

4.

Погодження графіку роботи установи, графіків змінності, режиму роботи, розкладу уроків, графіку чергування.

ст.ст. 52, 67, 69, 79, 247 КЗпП, ст. 38 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

5.

Погодження зміни норм праці, дозвіл на проведення надурочних робіт, згода на запровадження підсумованого обліку робочого часу

ст. 61, 64, 86, 247 КЗпП,  ст. 38 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

6.

Погодження графіка відпусток, погодження перенесення працівнику щорічної відпустки. Дозвіл на залучення працівників до роботи у вихідні дні. Погодження переліку робіт, на яких через працівникові надається можливість приймати їжу протягом робочого часу

ст. 10, 11 Закону «Про відпустки», ст. 66, 71, 79, 80, ст. 247 КЗпП, ст. 38 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

7.

Погодження розподілу педагогічного навантаження. Погодження доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення, а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників, конкретного розміру доплат за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, за завідування навчальними кабінетами, майстернями, бібліотекою, положення про преміювання, тарифікаційних списків

п. 4, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 58, 63, додатки 1, 2, 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

8.

Погодження положення про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

9.

Участь у розробці заходів щодо охорони праці

ст. 161 КЗпП України

10.

Згода на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівниками, що є членами профспілки

ст. 43, ст. 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

11.

Згода на зміну умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів

ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

12.

Згода вищого органу профспілки на звільнення членів виборного профспілкового органу  

ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

 

           

 

 

          Директор                                                           Голова профкому

__________ /В.М.Голубенко/                     __________ /Ж.В.Галанова/