Освітня програма початкової школи

(2-4 класи)

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів№1

Кілійської районної ради

Одеської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма початкової школи (2-4 класи)

 Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Кілійської районної ради

Одеської області на 2018/2019 навчальний рік

 

Тип закладу загальної середньої освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Орієнтовна кількість класів: 2-4 кл. - 6.

Орієнтовна кількість учнів: 2-4 кл. -  108.

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: українська мова навчання.

 

Загальні положення освітньої програми

початкової школи (2-4 класи)

 

         Освітня програма початкової школи (2-4 класи) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 407.

         Освітня програма початкової освіти (2-4 клас) (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

         Освітня програма визначає:

         загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 1, 2);

         очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 3; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН України;

         форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів.

 

         Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4 класів закладу загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

         Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах для 2-4 класів (далі – навчальний план)

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану початкової школи (2-4 класи) визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані закладу освіти.

Варіативна складова навчального плану використовується на

Спецкурси:

«Каліграфія» - 1 година

«Логіка» - 1 година.

 

На основі навчальних планів заклад освіти складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров’я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Виходячи з назви освіти у 1-х – 4-х класах – «початкова загальна освіта» – у   програмі «Фізична культура» навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за способами рухової діяльності, що дає змогу школярам опанувати основами рухових дій, які у подальшому можуть удосконалюватися у будь-якому виді спорту, обраному учнем.

Через варіативні модулі можуть реалізуватися й хореографія тощо.

Для недопущення перевантаження учнів заклад загальної середньої освіти враховує їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладі загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

Безперервна навчальна діяльність у класній кімнаті не може перевищувати 40 хвилин (2-4 класи).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани (2-4 класи) зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та  громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий, розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

 

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров'я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (таблиця 3).

 

Форми організації освітнього процесу.

 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує в межах уроку або в позаурочний час.

 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

 

кількість педагогічних працівників –     9

 

освітній рівень:

магістр (спеціаліст)                                  3 (33%)

бакалавр                                                  

 

фах:

педагогічний                                            9 (100%)

непедагогічний                                        

 

кваліфікаційний рівень:

«учитель-методист»                                

«старший учитель»                                  - (0%)

 

спеціаліст вищої категорії                       3 (33%)

спеціаліст першої категорії                     2 (22%)

спеціаліст другої категорії                      1 (12%)

спеціаліст                                                  3 (33%)

 

педагогічний стаж:

до 3-х років                                             

від 3-х до 10-ти років                              3 (33%)

від 10-ти до 20-ти років                                    1 (12%)

понад 20 років                                         5 (55%)

 

 

 

 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

 

 

 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

 

кількість навчальних кабінетів –   6

кабінет інформатики –                   2

бібліотека –                                     1

актова зала –                                  -

спортивна зала –                                      1

їдальня –                                         1

внутрішні вбиральні –                   2

шкільне подвір'я –                          облаштоване

стадіон –                                         1

кабінет практичного психолога –  1

кабінет медичної сестри –              1

 

якість проведення навчальних занять

 

 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання  (компетентностей) – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

 

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

 

Освітня програма початкової школи (2-4 класи) передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма початкової школи (2-4 класи), сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Вона схвалена педагогічною радою закладу загальної середньої освіти та затверджена його директором.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми початкової школи (2-4 класи) закладу освіти, заклад складає та затверджує навчальний план для початкової школи (2-4 класи) закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

          Режим роботи закладу освіти: 

          - режим  навчання – п’ятиденний навчальний тиждень;

          - змінність – одна зміна;

          - початок занять – о 8 годині 30 хвилин;

          - тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» – 40 хвилин;

          - тривалість перерв відповідно до чинного  Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (2-4 класи):

І перерва – 15 хвилин;

ІІ перерва – 15 хвилин;

ІІІ перерва – 25 хвилин;

ІV перерва – 35 хвилин;

V перерва – 15 хвилин;

Для учнів 2-4-х класів створено 2 ГПД, робота яких організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу.

Структура 2018/2019  навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019  навчальний рік розпочинається 03 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 03 вересня по 28  грудня,                

ІІ семестр - з  14  січня по 24  травня.

 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 29 жовтня по 04 листопада   

зимові з 29 грудня по 13 січня   

весняні з 25 березня по 31 березня

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, учні 4-х класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Свято «Останній дзвінок» провести 24 травня.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Таблиця 1 до Освітньої  програми

(таблиця 1 до Типової освітньої 

програми)

 

 

Навчальний план для  2 класу  з українською мовою навчання

на 2018/2019 навчальний рік

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Інваріантна складова

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

4

Літературне читання

3

Англійська мова

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Усього

20+3

Спецкурси:

 

«Каліграфія»

1

«Логіка»

1

Граничне допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

Усього фінансується

22+3

       

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 до Освітньої  програми

(таблиця 1 до Типової освітньої 

програми)

 

 

Навчальний план для  3, 4  класів

 з українською мовою навчання

на 2018/2019 навчальний рік

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

4

4

Літературне читання

3

3

Англійська мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21+3

21+3

Варіативна складова

 

 

Спецкурси:

 

 

«Каліграфія»

1

1

«Логіка»

1

1

Граничне допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Усього фінансується

26

26

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 до Освітньої  програми

(таблиця 8 до Типової освітньої 

програми)

 

 

Перелік навчальних програм для учнів 2-4 класів

на 2018/2019 навчальний рік

(затверджені наказом МОН України від 29.05.2015 року № 584)

№ з/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

2

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи

3

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи

4

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

5

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

6

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

7

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

8

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

9

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

10

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

11

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класи

12

Іноземні мови. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 до Освітньої  програми

 

Перелік навчальних програм для учнів 2-4 класів

 варіативної складової робочого навчального плану І ступеня

№№

Назва спецкурсу, факультативу

Клас

Кількість годин

Назва програми

Ким затверджено, рекомендовано (гриф)

  1.  

Каліграфія (з елементами розвитку зв’язного мовлення (спецкурс)

 

2-А,Б,

3-А,Б,

4-А,Б

По 1 годині в кожному класі

Програма курсу за вибором «Каліграфія (з елементами розвитку зв’язного мовлення)» Нікулочкіна О.В. 1-4 Мандрівець

Рекомендовано Міністерством освіти України (Лист ІІТЗО від 30.07.2012 № 14.1/12-Г-192)

  1.  

Логіка

(спецкурс)

2-А,Б,

3-А,Б,

4-А,Б

По 1 годині в кожному класі

Курс «Логіка» Програма О.Я.Митник. Мандрівець.

Рекомендовано МОН України (Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14. 1/12-Г-317)